TIN TỨC & SỰ KIỆN
Phiên bản Tiếng Việt 15:45:39 Ngày 21/08/2020 GMT+7
Nâng cao năng lực của các cấp Đảng ủy trong lãnh đạo và phát triển ĐHQGHN và ở các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc
Tham luận của Ban Tổ chức Đảng ủy, ĐHQGHN trình bày tại Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được thành lập theo Quyết định số 22-QĐ/TUHN, ngày 28/02/1995 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội. Đến nay, trong Đảng bộ ĐHQGHN gồm 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 14 đảng bộ cơ sở và 18 chi bộ cơ sở, với tổng số 2.282 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, bên cạnh các điều kiện thuận lợi, còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy ĐHQGHN và các cấp uỷ cơ sở đảng trực thuộc; sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên, học sinh sinh viên, ĐHQGHN đã đạt được rất nhiều thành tựu quan trọng, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển ĐHQGHN cũng như các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc trong giai đoạn tới.

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ ĐHQGHN đã phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong việc xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động của ĐHQGHN tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và từng bước hoàn thiện phù hợp với mô hình của đại học nghiên cứu tiên tiến; phát huy vai trò đầu tàu, trụ cột, tiên phong trong công cuộc đổi mới căn bản và diện giáo dục và đào tạo; thúc đẩy hoạt động khoa hoc và công nghệ tưng bươc hướng tới trình độ khu vực và quốc tế; mở rộng hợp tác, kết nối với các đối tác trong nước và quốc tế bằng nhiều chương trình, hoạt động, nhiệm vụ cụ thể; duy trì vị trí đại học hàng đầu Việt Nam và gia tăng thứ hạng trong hệ thống các trường đại học tốt nhất châu Á và thế giới. Đảng ủy ĐHQGHN và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã bám sát chức năng, nhiêm vụ, xây dựng quy chê làm viêc, quy định môi quan hê công tác giữa Đảng ủy ĐHQGHN với Hôi đông ĐHQGHN, giữa các cấp uỷ với ban lãnh đạo và tổ chức đoàn thê các cấp; từng bước đôi mới nôi dung, nâng cao năng lực, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo phù hợp với đặc điêm, tình hình của ĐHQGHN và của từng đơn vị trong giai đoạn mới; đê ra các giải pháp nâng cao hiêu quả xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt; làm tôt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, học sinh sinh viên; xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh...

Công tác học tập, quán triệt và triển khai các chương trình, đề án, chuyên đề để thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương và kế hoạch công tác của Trung ương, Thành ủy Hà Nội và Đảng uỷ ĐHQGHN trong thời gian qua được triển khai nghiêm túc, co hiêu qua; năng lưc lanh đao, chỉ đạo cua cac cấp ủy đang được nâng lên rõ rệt. Các cấp uỷ đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng, đảm bảo khối đoàn kết thống nhất cao, lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng và phát triển ĐHQGHN và các đơn vị theo mô hình đại học nghiên cứu tiên tiến. Việc ban hành các nghị quyết, kết luận của các cấp ủy đã có đổi mới theo hướng sát với thực tiễn, đúng trọng tâm, trọng điểm và có tính khả thi cao. Việc xây dựng Quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa, hàng năm, hàng tháng của các cấp uỷ đảng được triển khai nghiêm túc, nội dung tập trung vào những vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. Phương thức tiến hành công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát ở nhiều cấp ủy đã có chuyển biến tích cực…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như:

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, học sinh sinh viên chưa thực sự sắc bén, tính thuyết phục chưa cao, có mặt còn hình thức. Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh ở một số cấp ủy, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả chưa cao. Viêc xây dưng chuân mưc đao đưc cua can bô, đang viên ơ một số cấp ủy, đơn vị con châm.

Sinh hoạt chi bộ và cấp ủy có nơi vẫn còn hình thức, thiên về sinh hoạt chuyên môn. Công tác phê bình và tự phê bình ở một vài cấp ủy, đơn vị còn hạn chế; cá biệt có cấp ủy, đơn vị có biểu hiện mâu thuẫn nội bộ, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động.

Ở một số thời điểm công tác kiểm tra, giám sát chưa đi vào nền nếp. Việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ ra qua kiểm tra, thanh tra của một số cấp ủy, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, thiếu thường xuyên. Trong Đảng bộ ĐHQGHN vẫn còn tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị kéo dài, vượt cấp; một số cán bộ, đảng viên trong đó có cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN quản lý vi phạm quy định đến mức phải thi hành kỷ luật.

Những tôn tại, hạn chê nêu trên xuât phát chủ yếu từ các nguyên nhân, đó là: Công tác đổi mới nội dung và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo ở một số cấp ủy còn chậm; ở nhiều tổ chức cơ sở đảng, việc lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN và của cấp ủy cơ sở chưa được quan tâm đúng mức, chưa phát huy được vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và học sinh sinh viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; năng lực thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhiều cấp ủy chưa cao; tính sáng tạo, năng động còn thiếu, hiệu quả còn thấp; chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng ở một số cấp ủy còn hạn chế, bất cập.

Trong thời gian tới, đê nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các câp ủy đảng trong lãnh đạo phát triển ĐHQGHN và các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc, cần phải:

 1)        Nâng cao năng lực của các cấp ủy đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với bộ máy quản lý và các tổ chức đoàn thể, đảm bảo giữ vững nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện của Đảng bằng đường lối và bằng các hoạt động, phong trào thiết thực, hiệu quả;

2)         Nâng cao năng lực của các cấp ủy đảng phải gắn liền với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đổi mới hoạt động của bộ máy quản lý điều hành, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và học sinh sinh viên trong toàn Đảng bộ ĐHQGHN;

3)         Thực hiện đúng nguyên tắt tập trung dân chủ, đẩy mạnh sự phân cấp, tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy các cấp.

Để thực hiện được các mục tiêu nêu trên, Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN khóa V xin đề xuất một số các giải pháp như sau:

Thứ nhất, các cấp ủy đảng cần thực hiện tốt việc quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng, chỉ thị, nghị quyết, chủ trương và kế hoạch công tác của cấp ủy cấp trên; nắm chắc đặc điểm, đánh giá đúng thực trạng đơn vị; nắm vững tâm tư, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của cán bộ, đảng viên; phát huy trí tuệ của tập thể, tập trung bàn và quyết định các công việc cụ thể, thiết thực, những vấn đề, lĩnh vực lớn, quan trọng hoặc khó khăn, phức tạp bảo đảm có tầm và sát với yêu cầu thực tiễn của đơn vị.

Thứ hai, đổi mới phương thức, phong cách làm việc của cấp ủy đảng. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ làm việc của cấp uỷ, chi bộ. Cải tiến việc ban hành nghị quyết, ra kết luận, nâng cao chất lượng của nghị quyết, kết luận. Các nghị quyết, kết luận phải xác định đúng vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong từng giai đoạn để đi sâu, bàn kỹ có trọng tâm, trọng điểm. Trong nghị quyết, kết luận không nêu những vấn đề ngoài phạm vi của đơn vị hoặc chung chung, thiếu nội dung sát thực sẽ rất khó thực hiện.

Thứ ba, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong việc thực hiện nghị quyết, kết luận của Đảng. Trọng tâm là đổi mới hình thức quán triệt nghị quyết, kết luận theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, đoàn thể cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận bằng các đề án, chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, phù hợp với đặc thù và điều kiện của đơn vị; duy trì nền nếp trong việc kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và coi trọng sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện để rút kinh nghiệm về việc ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận.

Thứ tư, giữ vững nền nếp, cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình, phê bình mở rộng dân chủ trong sinh hoạt đảng. Nội dung sinh hoạt chi bộ, cấp uỷ phải thiết thực, cụ thể. Sinh hoạt chi bộ, đảng bộ phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và tình hình, đặc điểm của đơn vị. Trong sinh hoạt cần tập trung thảo luận để có giải pháp sát đúng với việc thực hiện các công tác trọng tâm; có sự phân công cán bộ, đảng

 

viên phụ trách từng lĩnh vực cụ thể. Trong sinh hoạt đảng phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi đảng viên có quyền có ý kiến, thảo luận, phê bình thẳng thắn, chân thành, lắng nghe ý kiến của nhau, không định kiến, quy chụp hoặc lợi dụng phê bình để đả kích cá nhân, gây mất đoàn kết nội bộ.

Thứ năm, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cấp ủy viên thông qua tổ chức các hội nghị tập huấn, hội nghị chuyên đề và thông qua phân công thực hiện nhiệm vụ cụ thể để trang bị nghiệp vụ công tác Đảng, kỹ năng lãnh đạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, rèn luyện phong cách bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm và nâng cao năng lực thực hiện nghị quyết của Đảng, Chiến lược phát triển ĐHQGHN và đơn vị để tạo giá trị gia tăng của đơn vị và ĐHQGHN.

Các cấp uỷ đảng phải làm tốt công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa chuẩn bị đội ngũ cán bộ lâu dài; hàng năm có đánh giá, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp. Đồng thời, phải đổi mới việc đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn, sử dụng cán bộ trên cơ sở dựa vào tiêu chuẩn, chú trọng cả phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực trí tuệ và hoạt động thực tiễn của cán bộ, lấy hiệu quả công tác làm thước đo chủ yếu. Quan tâm đổi mới, trẻ hoá đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, kết hợp các độ tuổi, bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển.

Thứ sáu, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, trọng tâm tập trung vào kiểm tra việc triển khai, thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng trong các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát phải chủ động, kịp thời, nghiêm túc, đúng nguyên tắc, thủ tục theo hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy Hà Nội, Đảng uỷ ĐHQGHN và phải có tác dụng giáo dục sâu sắc, hiệu quả thiết thực. Quá trình kiểm tra, giám sát phải kết hợp chặt chẽ với công tác thanh tra, kiểm tra của chính quyền, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, của quần chúng, bảo đảm tính chuẩn xác, khách quan, công khai, minh bạch. Qua kiểm tra, tự phê bình và phê bình, cần kịp thời biểu dương, động viên, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tốt; khuyên ngăn, kỷ luật nghiêm minh những cán bộ, đảng viên, tổ chức có thiếu sót,

vi phạm; ấn định thời gian phấn đấu cho những cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, sai lầm và tạo điều kiện để họ sửa chữa, khắc phục. Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách. Kiểm tra, xử lý kỷ luật phải luôn gắn với củng cố kiện toàn cấp uỷ, bố trí cán bộ, đảng viên bảo đảm tính ổn định của tổ chức để lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan và đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VP Đảng ủy
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ