TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 10:13:59 Ngày 28/09/2020 GMT+7
Đại hội Thi đua Yêu nước ĐHQGHN lần V: Thiết thực – Hiệu quả - Lan tỏa
Các phong trào thi đua yêu nước của ĐHQGHN trong thời gian qua đã dần đi vào thực chất, thiết thực, hiệu quả và nhân lên những giá trị đặc sắc của ĐHQGHN, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ, từng bước khẳng định vị thế của ĐHQGHN trong khu vực và thế giới. Cổng Thông tin điện tử ĐHQGHN trân trọng giới thiệu bài phỏng vấn với Bí thư Đảng ủy - Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn trước thềm đại hội thi đua yêu nước ĐHQGHN lần thứ V.

Sau Đại hội Thi đua yêu nước ĐHQGHN lần thứ IV và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Đảng ủy, lãnh đạo chính quyền và tổ chức đoàn thể ĐHQGHN đã quan tâm, chỉ đạo và đổi mới công tác tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống. Các đơn vị, tập thể cá nhân của ĐHQGHN đã phát huy mạnh mẽ tính năng động, sáng tạo trong việc tham gia các phong trào thi đua gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 5 năm qua. 

Từ đó, các phong trào thi đua yêu nước được nhân rộng, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được phát hiện, biểu dương kịp thời. Những thành tựu mà ĐHQGHN đạt được có sự đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. ĐHQGHN biểu dương những thành quả lao động, sáng tạo của tập thể cán bộ, nhà khoa học, giảng viên, sinh viên trong giai đoạn vừa qua.

Thành quả nổi bật nhất của việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước ở ĐHQGHN trong giai đoạn vừa qua, thưa Giám đốc?

Sự nỗ lực không ngừng, tinh thần vượt lên chính mình của từng đơn vị đã tạo nên sự phát triển mạnh mẽ của ĐHQGHN. Tôi cho rằng đó là điểm nổi bật và rất đáng ghi nhận. Các đơn vị trong toàn ĐHQGHN đã luôn bám sát nhiệm vụ được giao, tập trung mọi nỗ lực, đoàn kết khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch. Nhiều phong trào thi đua được các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQGHN triển khai sôi nổi, động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua lập thành tích, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị.

Các phong trào thi đua trong ĐHQGHN đi vào thực chất, các hoạt động khen thưởng đã đúng, trúng và kịp thời. Công tác thi đua khen thưởng ở ĐHQGHN có điểm gì mới và đặc sắc, thưa Giám đốc?

Trước hết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua yêu nước được thực hiện trên cơ sở quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm, nghị quyết của Đảng và Nhà nước; đảm bảo định hướng chính trị trong các chương trình, kế hoạch hành động của ĐHQGHN và của các đơn vị.

ĐHQGHN chỉ đạo các đơn vị thành viên và trực thuộc phát động các phong trào thi đua yêu nước, tập trung gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN và của các đơn vị. Đặc biệt, để thúc đẩy sự phấn đấu vươn lên, ĐHQGHN đã vừa đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch nhiệm vụ, vừa đánh giá mức độ phát triển của mỗi chí đánh giá kết quả thi đua gắn liền với chiến lược phát triển ĐHQGHN và tiêu chí đại học nghiên cứu, phù hợp với xu hướng phát triển của các đại học tiên tiến trên thế giới. Bộ tiêu chí thi đua, khen thưởng được ban hành theo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học, và thường xuyên được cập nhật theo năm học.

Các tiêu chí đánh giá thi đua được cụ thể hóa, gắn với đặc thù các đơn vị, có tác dụng khuyến khích và đánh giá đúng chất lượng các hoạt động tại các đơn vị, tạo ra động lực để các tập thể, cá nhân thi đua hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ năm học. Những hoạt động thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị tại các đơn vị đào tạo được cụ thể hóa thành các hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo và nghiên cứu khoa học với thực tế, đáp ứng nhu cầu xã hội, đã từng bước
nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện trong ĐHQGHN.

Đối với đánh giá tập thể, ĐHQGHN đã xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thi đua, trong đó dành 70% tổng số điểm để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và 30% tổng số điểm đánh giá mức độ phát triển. Các đơn vị được sắp xếp theo 4 khối thi đua. Các tiêu chí được xây dựng phù hợp với đặc thù các đơn vị trong mỗi khối. Nếu một đơn vị chỉ hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ, nhưng các chỉ số trong chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ không có sự phát triển so với chính đơn vị nămtrước, thì điểm thi đua cũng chỉ ở mức khá. Chỉ có các đơn vị vừa có sự hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ, vừa có sự phát triển so với chính mình năm trước mới có thể đạt điểm xuất sắc. Đối với các cá nhân, ĐHQGHN cũng khuyên khích các đơn vị đánh giá theo hướng này.
Bên cạnh đó, việc xây dựng các văn bản quy định trong công tác thi đua khen thưởng của ĐHQGHN đảm bảo quy định của pháp luật đồng thời phù hợp đặc thù của ĐHQGHN, nhằm tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ để quản lý thống nhất việc triển khai thực hiện trong toàn ĐHQGHN. Các quy định, hướng dẫn vừa đảm bảo tính khoa học, vừa mang tính thực tiễn góp phần quan trọng để công tác thi đua khen thưởng thực chất hơn, thực sự có tác dụng động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; mặt khác, là nhân tố thúc đẩy thi đua giữa các đơn vị, tập thể, cá nhân trong ĐHQGHN.

Xin Giám đốc cho biết phương hướng công tác thi đua khen thưởng ở ĐHQGHN giai đoạn tới?
Giai đoạn tới mang đến cho ĐHQGHN nhiều thời cơ, động lực mới đồng thời cũng đặt ra những thách thức không nhỏ trong quá trình tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng tại ĐHQGHN. Đây là giai đoạn quan trọng để các cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị triển khai các chương trình hành động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới mô hình quản trị đại học đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế theo chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản và toàn diện GDĐH ở Việt Nam, hoàn thành các kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021-2025 của ĐHQGHN. Trên cơ sở đó, ĐHQGHN đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp trong công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2021- 2025 với mục tiêu nâng cao năng lực công tác thi đua khen thưởng, phát động phong trào thi đua toàn diện trong hệ thống ĐHQGHN; xây dựng ĐHQGHN trở thành đơn vị hàng đầu trong chất lượng giáo dục đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, làm nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam; hoàn thiện mô hình đại học theo hướng quản trị tiên tiến, phấn đấu đến năm 2025, ĐHQGHN trở thành đại học tốp đầu Đông Nam Á.

Sau 7 năm triển khai Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Nhà nước “KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc, có 58 nhiệm vụ đã được phê duyệt và triển khai, trong đó có 55 đề tài và 03 dự án sản xuất thử nghiệm. Toàn bộ 58 đề tài, dự án triển khai trong Chương trình đã được tiến hành dựa trên cơ sở dữ liệu được điều tra và khảo sát thực tiễn với các phương pháp, cơ sở vật chất và cách tiếp cận phong phú, đa dạng và hiện đại, phù hợp với yêu cầu của từng nhiệm vụ.

Những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới là gì, thưa Giám đốc?

Trước hết, ĐHQGHN tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy, lãnh đạo chính quyền, tổ chức đoàn thể, của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên ĐHQGHN đối với công tác thi đua, khen thưởng, góp phần nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng tại ĐHQGHN. Bên cạnh đó, cần tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của từng đơn vị và của ĐHQGHN; nội dung của phong trào thi đua tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm như: nâng cao chất lượng đào tạo; tăng cường tiềm lực, nâng cao chất lượng hoạt động KHCN, chuyển giao công nghệ, dịch vụ và thương mại hóa các sản phẩm KHCN; phát triển đội ngũ cán bộ, nâng cao hiệu quả vận hành và quản trị hệ thống; hoàn thiện xây dựng khu đô thị đại học;… góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển của ĐHQGHN giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, các tập thể, cá nhân trong toàn ĐHQGHN tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về lòng yêu nước; tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã gặp gỡ hơn 70 nhà khoa học đang tham gia vào 5 đề án khoa học lớn: Nghiên cứu, Biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam (gọi tắt là Quốc sử); Bách khoa toàn thư; Địa chí quốc gia Việt Nam (gọi tắt là Quốc chí); Hệ tri thức Việt số hóa; Dịch thuật và phát huy giá trị tinh hoa các tác phẩm kinh điển phương Đông.

Cùng với đó, công tác thi đua khen thưởng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng; khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng lúc; tăng cường khen thưởng đơn vị cơ sở và người lao động trực tiếp; kịp thời khen thưởng các đơn vị, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thi đua khen thưởng phải là động lực và biện pháp quan trọng để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên nhận thức tốt hơn trách nhiệm, phấn đấu hoàn thiện bản thân, góp phần vào sự phát triển chung của ĐHQGHN.

Để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm đó, ĐHQGHN đề ra những giải pháp cơ bản gì, thưa Giám đốc?
Trong các giải pháp cơ bản thì công tác thi đua khen thưởng của ĐHQGHN trong thời gian tới cần nhấn mạnh vào việc nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống chính trị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước. Cùng với đó cần tăng cường hiệu quả hoạt động của các Khối thi đua trong ĐHQGHN với những chỉ tiêu, nhiệm vụ
cụ thể, cố gắng “định lượng hóa” để dễ kiểm tra, giám sát. Việc tổ chức phong trào thi đua cần chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua phù hợp đối với từng nhóm đối tượng đặc thù, trong đó xác định rõ mục tiêu, nội dung cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN, của cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện công việc hàng ngày. Công tác thi đua phải thường xuyên, liên tục, có kiểm tra, đôn đốc; coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Đặc biệt, các đơn vị trong ĐHQGHN cần tập trung đẩy mạnh thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo, đổi mới hoạt động giảng dạy và học tập, vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, tiềm năng, sự khác biệt và sức mạnh hệ thống để phát triển ĐHQGHN trở thành đại học định hướng nghiên cứu. Phát huy tính tích cực của các phong trào thi đua để động viên các tập thể, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên cùng hăng hái thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ. Việc đẩy mạnh việc xây dựng và giới thiệu các điển hình tiên tiến, phổ biến các bài học kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn cần được khuyến khích mạnh mẽ; quán triệt và triển khai tốt Kết luận số 83-KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về tiếp tục đổi mới phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến”, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác
thi đua, khen thưởng”, Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng. Một giải pháp trọng tâm khác đó là xây dựng các tiêu chuẩn thi đua khen thưởng trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phấn đấu của ĐHQGHN.

Tổ chức phát động các phong trào thi đua, đăng ký, giao ước thi đua từ cơ sở; thông qua phong trào thi đua để lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để đề nghị khen thưởng, phát động phong trào học tập và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đánh giá và thực hiện pháp luật về thi đua khen thưởng tại các đơn vị; ĐHQGHN sẽ tiếp tục cập nhật hoàn thiện bộ tiêu chí theo hướng này hàng năm, đảm bảo công tác thi đua khen thưởng thực sự tạo ra động lực để tất cả các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên và phát triển. Trong không khí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thi đua lập thành tích chào mừng những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc trong năm 2020 và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ĐHQGHN tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu vượt bậc để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015- 2020. Đồng thời, tạo ra những điều kiện và tiền đề cần thiết để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2021-2025.

Công tác TĐKT cần bám sát mục tiêu trên, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với đặc thù đơn vị, nhằm tạo ra động lực mạnh mẽ để các tập thể, cá nhân thi đua phấn đấu, vượt lên chính mình và phát triển.

Trân trọng cảm ơn Giám đốc!

 Bản tin ĐHQGHN số 354
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ