TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 17:32:29 Ngày 14/01/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Phạm Thị Thanh Thủy
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng GIS trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Thị Thanh Thủy  

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:12-12-1981                                                                

4. Nơi sinh: Tỉnh Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 2934/QĐ-KHTN-CTSV ngày 07/9/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 

Điều chỉnh tên đề tài từ “Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng GIS trong thành lập phương án quy hoạch sử dụng đất cấp huyện” thành “Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng GIS trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện” theo Quyết nghị của hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở.

8. Chuyên ngành: Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý                        

 9. Mã số: 9440211.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính:         PGS.TS. Trần Quốc Bình          

                                                            Hướng dẫn phụ:            PGS. TS. Trần Văn Tuấn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đã kế thừa và phát triển các nghiên cứu hiện có, đồng thời đề xuất một số nội dung mới để xây dựng được một mô hình có tính hệ thống, tính khả thi và tính hiệu quả về ứng dụng GIS cho  công tác QHSDĐ cấp huyện.

- Đã phát triển được 02 giải pháp phần mềm hỗ trợ triển khai mô hình trong thực tế.

- Đã đánh giá được chất lượng của phương án QHSDĐ đến năm 2020 của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; chỉ ra được những điểm tích cực và những vấn đề còn tồn tại trong phương án quy hoạch của huyện.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Luận án đưa ra một giải pháp tổng thể giúp cho công tác QHSDĐ cấp huyện đạt hiệu quả cao hơn, có tính khách quan hơn và thu hút tốt hơn sự tham gia của các bên liên quan. Đồng thời, đã đạt được một số kết quả thực tiễn để hỗ trợ cho công tác QHSDĐ ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Từ những kết quả đạt được nêu trên, luận án xác định một số hướng nghiên cứu tiếp theo như sau:

- Cập nhật dữ liệu địa chính và dữ liệu giá đất vào CSDL đất đai để xây dựng CSDL QHSDĐ toàn diện, phục vụ tính toán giá đền bù khi triển khai QHSDĐ;

- Trong lựa chọn vị trí tối ưu, luận án sử dụng phương pháp phân tích khoảng cách Ơ-clit cho tất cả các phép phân tích về khoảng cách nên không tính toán được khoảng cách chi phí thấp nhất. Do đó, cần nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích khoảng cách chi phí hay phương pháp phân tích khoảng cách đường dẫn trong lựa chọn vị trí tối ưu để bố trí các công trình phục vụ QHSDĐ;

- Ứng dụng GIS và FAHP - GDM trong ĐGTHDĐ bền vững với các chỉ tiêu về kinh tế (lãi thuần), xã hội (nhu cầu lao động), môi trường (tối đa độ che phủ; yêu cầu về phân bón, thuốc trừ sâu,...) làm cơ sở để xây dựng phương án QHSDĐ;

- Cần tiếp tục nghiên cứu đưa ra những cách thức hiệu quả hơn để lựa chọn ngưỡng điểm hợp lý về phân bố không gian trong thẩm định phương án QHSDĐ;

- Tiếp tục phát triển các phần mềm hỗ trợ tất cả các nội dung ứng dụng GIS trong QHSDĐ nhằm nâng cao khả năng tự động hóa trong xây dựng phương án QHSDĐ. Đưa ra giải pháp tích hợp HTTT QHSDĐ trong các cổng thông tin điện tử của địa phương;

- Căn cứ vào kết quả khoa học và thực tiễn của luận án, xây dựng và đề xuất các nội dung mới về thẩm định phương án QHSDĐ trong các văn bản pháp luật về QHSDĐ.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1].Trần Quốc Bình, Phùng Vũ Thắng và Phạm Thị Thanh Thủy (2012), “Ứng dụng phương pháp phân tích đa chỉ tiêu và GIS trong đánh giá tính hợp lý về vị trí không gian của các đối tượng quy hoạch sử dụng đất”, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 6, TP. Huế, 2012, tr. 995-1010.

[2].Trần Quốc Bình, Phạm Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Sĩ Thọ (2013), “Designing a WebGIS System to Support Active Participation of Citizens in Land Use Planning”, VNU Journal of Science, Earth and Environmental Sciences Vol 29(1), pp. 1-13.

[3].Phạm Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Nguyễn Thị Lệ Hằng và Phạm Thanh Tình (2014), “Ứng dụng GIS và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu trong đánh giá tính hợp lý về vị trí không gian của phương án quy hoạch sử dụng đất khu công nghiệp huyện Quế Võ - Bắc Ninh”, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Trường ĐHKHTN, tiểu ban Địa lý - Quản lý tài nguyên, Hà Nội.

[4].Phạm Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Kim Uyên, Phạm Thanh Tình và Nguyễn Thị Thúy Hạnh (2014), “Ứng dụng GIS trong đánh giá tiềm năng đất đai và định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên”, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học ngành Địa hình quân sự lần thứ IV. Cục Bản đồ, Bộ Tổng tham mưu, Hà Nội.

[5].Phạm Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Thúy Hạnh (2015), “Ứng dụng GIS và FAHP - GDP trong đánh giá thích nghi đất chuyên trồng lúa nước tại huyện Đông Hưng - tỉnh Thái Bình”, Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2014.

[6].Nguyễn Xuân Linh, Trần Quốc Bình, Phạm Lê Tuấn, Lê Phương Thúy và Phạm Thị Thanh Thủy (2016), “Ứng dụng phương pháp phân tích đa chỉ tiêu ISM/FANP và GIS trong lựa chọn vị trí quy hoạch bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Các Khoa học Trái đất và Môi trường Tập 32(2), tr. 34-45.

 VNU - HUS
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược