TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 16:43:16 Ngày 05/06/2019 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Vũ Thị Cẩm Tú
Tên đề tài luận án: “Phát triển cán bộ quản lý cấp khoa ở trường đại học theo quan điểm tự chủ và trách nhiệm xã hội”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Thị Cẩm Tú      

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:    03/11/1978                                      

4. Nơi sinh: Ninh Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 560/QĐ-CĐ, ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận án: “Phát triển cán bộ quản lý cấp khoa ở trường đại học theo quan điểm tự chủ và trách nhiệm xã hội”.

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                   

9. Mã số: 9140114

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, PGS.TS. Đặng Xuân Hải

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

 - Tiếp cận dựa trên các nội dung quản lý nguồn nhân lực và tiếp cận phân cấp quản lý, luận án xây dựng được khung lý luận phát triển nguồn nhân lực cán bộ quản lý cấp khoa của trường đại học theo quan điểm tự chủ và trách nhiệm xã hội.

- Làm rõ được khi thể chế giáo dục đại học thay đổi theo hướng tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội cho trường đại học có tác động đến vai trò và vị thế lãnh đạo học thuật của trường đại học; trên cơ sở đó xác lập được mối quan hệ giữa nhiệm vụ chính, bản mô tả công việc chức danh nghề nghiệp và khung năng lực cán bộ quản lý cấp khoa trường đại học theo quan điểm tự chủ và trách nhiệm xã hội. Đồng thời, đề xuất các giải pháp phát triển cán bộ quản lý cấp khoa theo quan điểm tự chủ và trách nhiệm xã hội với các nội dung tuyển chọn, bổ nhiệm, đánh giá, sử dụng và cơ chế đãi ngộ dựa trên khung năng lực của chủ thể lãnh đạo học thuật.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Áp dụng vào hoạt động phát triển nguồn nhân lực quản lý của các trường đại học đã và đang vận hành theo cơ chế trường đại học tự chủ để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của trường đại học tự chủ.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Khung năng lực lãnh đạo, quản lý; đào tạo và bồi dưỡng nguồn lực cấp trung trường đại học.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Vũ Thị Cẩm Tú (2016), “Tiếp cận đào tạo dựa vào năng lực trong giáo dục đại học”, Tạp chí Khoa học Nội vụ, Số tháng 1.

2. Vũ Thị Cẩm Tú (2017), “Tự chủ đại học trong nền kinh tế thị trường cần sự chủ động từ phía Nhà trường”, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 11, tr79-84, tr94.

3. Vũ Thị Cẩm Tú (2018), “Xu hướng sử dụng khung năng lực trong quản lý nguồn nhân lực và cách tiếp cận phát triển cán bộ quản lý các khoa/trường đại học tự chủ”, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 6, tr124-tr130. 

4. Vũ Thị Cẩm Tú (2018), “Mục đích căn bản tự chủ đại học và con đường thực tiễn ở Việt Nam”, Tạp chí Quản lý giáo dục, số 12, tháng 12, tr23-tr32.

 Lê Thủy - VNU - UED
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ