TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 20:17:01 Ngày 10/07/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Đoàn Văn Cường
Tên đề tài luận án: Phát triển đội ngũ trưởng bộ môn trong trường đại học định hướng nghiên cứu ở Việt Nam (nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội)

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đoàn Văn Cường.             2. Giới tính: Nam.

3. Ngày sinh: 20/7/1975.                                                   4. Nơi sinh: Nam Định.

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 668/QĐ-CTHSSV ngày 06/8/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (khoá QH-2015-S, đợt 1).

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Kéo dài thời gian học tập 12 tháng (đến ngày 06/8/2019) theo Quyết định số 1225/QĐ-ĐHGD ngày 30/7/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục.

- Kéo dài thời gian học tập 6 tháng (lần 2, đến ngày 07/02/2020) theo Quyết định số 1296/QĐ-ĐHGD ngày 02/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục.

- Chỉnh sửa tên đề tài luận án từ “Phát triển đội ngũ trưởng bộ môn trong các trường đại học theo định hướng nghiên cứu ở Việt Nam” thành “Phát triển đội ngũ trưởng bộ môn trong trường đại học định hướng nghiên cứu ở Việt Nam” theo Quyết định số 1945/QĐ-ĐHGD ngày 01/11/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục.

- Chỉnh sửa tên đề tài luận án từ Phát triển đội ngũ trưởng bộ môn trong trường đại học định hướng nghiên cứu ở Việt Namthành “Phát triển đội ngũ trưởng bộ môn trong trường đại học định hướng nghiên cứu ở Việt Nam (nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội)” theo Quyết định số 255/QĐ-ĐHGD ngày 28/02/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục.

7. Tên đề tài luận án: Phát triển đội ngũ trưởng bộ môn trong trường đại học định hướng nghiên cứu ở Việt Nam (nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội).

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục.       9. Mã số: 9 14 01 14.

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

- Người hướng dẫn 1: GS.TS. Lê Quân.

- Người hướng dẫn 2: PGS.TS. Phạm Văn Thuần.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:                       

Luận án góp phần khái quát và bổ sung nghiên cứu về phát triển đội ngũ trưởng bộ môn trong trường đại học định hướng nghiên cứu theo lý thuyết phát triển nguồn nhân lực. Cụ thể:

1) Về mặt lý luận

- Xây dựng khung năng lực đặc thù của trưởng bộ môn trong trường đại học định hướng nghiên cứu ở Việt Nam, gồm hệ thống tiêu chuẩn năng lực cốt lõi như: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; năng lực nghiên cứu khoa học và tổ chức nghiên cứu khoa học; năng lực quản lý chuyên môn; năng lực lãnh đạo; năng lực hoạt động xã hội; năng lực hợp tác quốc tế. Từ đó đề xuất các tiêu chí, mức đánh giá (chỉ báo) và các minh chứng để đánh giá đội ngũ trưởng bộ môn.

- Xây dựng nội dung, quy trình phát triển đội ngũ trưởng bộ môn trong trường đại học định hướng nghiên cứu.

- Tập hợp các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến hoạt động phát triển đội ngũ trưởng bộ môn trong trường đại học định hướng nghiên cứu.

2) Về mặt thực tiễn

Đề xuất 06 giải pháp phát triển đội ngũ trưởng bộ môn trong trường đại học định hướng nghiên cứu ở Việt Nam có tính cấp thiết và khả thi cao, nhằm đưa các trường này trở thành trường đại học nghiên cứu có vị trí cao trong khu vực và thế giới.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu sẽ là nguồn tư liệu hữu ích đối với các nhà quản lý giáo dục nói chung, giúp ích cho quá trình phát triển đội ngũ trưởng bộ môn trong trường đại học định hướng nghiên cứu ở Việt Nam nói riêng hiện nay và trong thời gian tới.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  

Luận án được hoàn thành, tôi sẽ tiếp tục công tác trong lĩnh vực khoa học quản lý và quản lý giáo dục với mong muốn có thêm các kiến thức khoa học về quản lý trong giáo dục, đặc biệt quản trị và phát triển đội ngũ nhân lực làm chuyên môn cũng như làm quản lý trong các trường đại học định hướng nghiên cứu để thực hiện tốt nhiệm vụ mà mình đang đảm nhận tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Nếu có cơ hội tôi sẽ tham gia công tác giảng dạy và tiếp tục nghiên cứu về khoa học quản lý, quản lý giáo dục và quản trị nguồn nhân lực.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

Đoàn Văn Cường (2019), “Một số yêu cầu đối với đội ngũ trưởng bộ môn trong trường đại học theo định hướng nghiên cứu”, Tạp chí Giáo dục (đặc biệt, kỳ 2 - 5/2019), tr. 84-86, 18.

Đoàn Văn Cường (2019), “Thực trạng phát triển đội ngũ trưởng bộ môn trong các trường đại học theo định hướng nghiên cứu ở Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục (455, kỳ 1 - 6/2019), tr. 6-11.

Đoàn Văn Cường, Phạm Văn Thuần (2019), “Factors affecting the development of heads of departments in Vietnamese research-oriented universities (a case study at Hanoi, Vietnam National University)”, Vietnam Journal of Education (06, June 2019), pp. 8-13.

Đoàn Văn Cường, Lê Quân (2019), “Xây dựng khung năng lực trưởng bộ môn đáp ứng yêu cầu của trường đại học định hướng nghiên cứu ở Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục (467, kỳ 1 - 12/2019), tr. 27-30./.

 Tân Lê
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ