TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 15:48:44 Ngày 08/09/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Đào Xuân Thái
Tên đề tài luận án: “Quản lý hoạt động bồi dưỡng công chức ngành Nội vụ theo tiếp cận đảm bảo chất lượng (Nghiên cứu trường hợp tại Học viện hành chính Quốc gia)”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đào Xuân Thái.

 2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 09/12/1977.

4. Nơi sinh: Thành phố Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: QĐ số: 605/QĐ-ĐT. ngày 28/11/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học giáo dục.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Tôi được công nhận NCS theo QĐ số: 605/QĐ-ĐT. ngày 28/11/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học giáo dục, được giao đề tài tiến sĩ: “Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2013-2020”, tại QĐ số  928/QĐ-ĐT ngày 28/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục.

Tôi được phép chỉnh sửa tên đề tài thành: “Quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Nội vụ theo tiếp cận đảm bảo chất lượng”, tại Quyết định  số 761/QĐ-ĐT ngày 09/9/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

Sau một thời gian thực hiện, được sự góp ý kiến của thầy hướng dẫn và hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở tôi được chỉnh sửa tên đề tài luận án thành “Quản lý hoạt động bồi dưỡng công chức ngành Nội vụ theo tiếp cận đảm bảo chất lượng (Nghiên cứu trường hợp tại Học viện hành chính Quốc gia)”, tại Quyết định  số 129/QĐ-ĐHGD ngày 12/02/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

7. Tên đề tài luận án: “Quản lý hoạt động bồi dưỡng công chức ngành Nội vụ theo tiếp cận đảm bảo chất lượng (Nghiên cứu trường hợp tại Học viện hành chính Quốc gia)”

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục.  9. Mã số: 9 14 01 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Đức Chính

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Về mặt lý luận: Luận án xây dựng cơ sở lý luận về mô hình hệ thống đảm bảo chất lượng, quản lí chất lượng bồi dưỡng vận dụng vào việc quản lí, đánh giá chất lượng bồi dưỡng phù hợp với đặc thù của hoạt động bồi dưỡng công chức ngành Nội vụ.

- Về mặt thực tiễn: Luận án hướng tới xây dựng một hệ thống quản lí hoạt động bồi dưỡng công chức phù hợp trong cơ sở bồi dưỡng công chức, đồng thời đề xuất các giải pháp triển khai hệ thống đồng bộ, hiệu quả.

- Luận án được nghiên cứu sẽ có ý nghĩa thực tiễn trong quá trình hoàn thiện hệ thống quản lí chất lượng bồi dưỡng công chức ngành Nội vụ và các giải pháp triển khai hệ thống góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng bồi dưỡng trong các cơ sở bồi dưỡng, công chức.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

-  Luận án được nghiên cứu sẽ có ý nghĩa thực tiễn trong quá trình hoàn thiện hệ thống quản lí chất lượng bồi dưỡng công chức ngành Nội vụ và các giải pháp triển khai hệ thống góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng bồi dưỡng trong các cơ sở bồi dưỡng, công chức.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Trong quá trình triển khai và ứng dụng kết quả nghiên cứu của luận án nếu tiếp tục có vấn đề phát sinh trong thực tiễn thì tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện theo sự biến đổi của thực tiễn

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Đào Xuân Thái (Chủ nhiệm) (2012), Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trẻ Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức – Bộ Nội vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, Đề tài NCKH cấp cơ sở.

2. Đào Xuân Thái (Chủ nhiệm) (2013), Xây dựng bộ chỉ số đánh giá chất lượng giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức – Bộ Nội vụ giai đoạn 2013-2010, Đề tài NCKH cấp cơ sở.

3. Đào Xuân Thái (Thư ký) (2013), Cơ sở khoa học của việc đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm đối với công chức ngành Nội vụ, Đề tài NCKH cấp Bộ.

4. Đào Xuân Thái (Chủ nhiệm) (2014), Xây dựng ngân hàng câu hỏi kiểm tra và đáp án  chương trình ngạch Cán sự tại Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức – Bộ Nội vụ, Đề tài NCKH cấp cơ sở.

5. Đào Xuân Thái (Chủ nhiệm) (2017), Quản lý chất lượng bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Nội vụ giai đoạn 2015-2020, Đề tài NCKH cấp bộ.

6. Đào Xuân Thái (Thành viên) (2018), Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kiểm định chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức tại các bộ/ngành, Đề tài NCKH cấp bộ

7. Đào Xuân Thái (Thành viên) (2016), Vấn đề minh bạch hóa hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay, NXB Sự thật.

8. Đào Xuân Thái (2013), “Một số giải pháp hướng tới giảng dạy hiệu quả phần bồi dưỡng kỹ năng trong chương trình chuyên viên mới”, Tạp chí Quản lý nhà nước

9. Đào Xuân Thái (2014), “Phát triển đội ngũ giảng viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính”, Tạp chí Quản lý giáo dục

 10. Đào Xuân Thái (2016), “Nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức làm công tác thanh niên ngành Nội vụ”, Tạp chí Quản lý nhà nước

11. Đào Xuân Thái (2018), “Xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển phục vụ nhân dân trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế”, Tạp chí Quản lý nhà nước

12. Đào Xuân Thái (2019), “Xây dựng hệ thống quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ,công chức tại học viện Hành chính Quốc gia theo tiếp cận CIPO”, Tạp chí Quản lý giáo dục

 Phong Nguyên
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ