TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 09:14:44 Ngày 01/12/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Nhiên Hương
Tên đề tài: Nguồn lực cho phát triển du lịch ở tỉnh Thanh Hóa

1. Họ và tên: Nguyễn Nhiên Hương                          2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 12/11/1983                                            4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 5772/QĐ-ĐHQGHN ngày 31/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 03/QĐ-VNH, ngày 02/01/2018 của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc gia hạn học tập và bảo vệ luận án thời hạn 24 tháng cho nghiên cứu sinh; Quyết định số 52A/QĐ-VNH, ngày 26/02/2019 của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc chuyển chương trình đào tạo từ chương trình đào tạo tiến sĩ Việt Nam học đạt chuẩn quốc tế sang hệ chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội; Quyết định số 341/QĐ-VNH ngày 31/12/2019 của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc buộc thôi học, trả nghiên cứu sinh về cơ quan công tác; Quyết định số 57A/QĐ-VNH ngày 25/3/2020 của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tiếp nhận nghiên cứu sinh quay trở lại đơn vị đào tạo.

7. Tên đề tài luận án: Nguồn lực cho phát triển du lịch ở tỉnh Thanh Hóa

8. Chuyên ngành: Việt Nam học                                9. Mã số: 62220113

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Trương Quang Hải                                             

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Thứ nhất: Luận án đã tổng quan một cách hệ thống theo các hướng nghiên cứu về nguồn lực cho phát triển du lịch, du lịch tỉnh Thanh Hóa; đúc rút cơ sở lý luận về nghiên cứu các nguồn lực cho phát triển du lịch theo tiếp cận khu vực học và liên ngành, vận dụng cho tỉnh Thanh Hóa.

Thứ hai: Xác định rõ đặc điểm, sự phân hóa không gian và thay đổi theo thời gian các nguồn lực cơ bản (tài nguyên, con người, tài chính, cơ sở vật chất, cơ chế và chính sách) cho phát triển du lịch ở tỉnh Thanh Hóa.

Thứ ba: Luận án đã phân tích vai trò, đánh giá ảnh hưởng của các nguồn lực cho phát triển du lịch tại 03 khu vực nghiên cứu trường hợp: thành phố biển Sầm Sơn, Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

Thứ tư: Luận án đã đề xuất những gợi ý chính sách, giải pháp nhằm sử dụng hiệu quả từng nguồn lực và kết hợp các nguồn lực cho phát triển du lịch ở Thanh Hóa.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Luận án cung cấp thêm cho các cơ quan hữu quan nguồn tài liệu tham khảo có giá trị, góp phần hiểu rõ hơn về đặc điểm và vai trò từng nguồn lực du lịch, phục vụ công tác quy hoạch và quản lý phát triển du lịch của tỉnh Thanh Hóa trong tương lai.

- Luận án cũng gợi ý cho các nghiên cứu so sánh, sâu hơn về nguồn lực cho phát triển du lịch ở các địa phương khác trong cả nước.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu, khảo sát nguồn lực cho phát triển du lịch ở các khu, điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và đánh giá vấn đề sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn lực.

-  Nghiên cứu so sánh giữa các địa phương khác nhau về vai trò của nguồn lực cho phát triển du lịch.

- Nghiên cứu phát triển loại hình du lịch đặc trưng dựa trên kết quả đánh giá các nguồn lực của từng địa phương.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án (liệt kê theo trình tự thời gian):

[1]. Nguyễn Nhiên Hương (2019), “Nghiên cứu thực trạng các nguồn lực ảnh hưởng đến phát triển du lịch bền vững tại Thanh Hóa”, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Số 53 - Tháng 11, tr.55-57.

[2]. Nguyễn Nhiên Hương (2019), “Kết nối để khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch tỉnh Thanh Hóa”, Tạp chí Công thương, Số 20 - Tháng 11, tr.242-245.

[3]. Nguyễn Nhiên Hương (2020), “Di sản văn hóa trong phát triển du lịch bền vững thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế: “Khu vực học - Việt Nam học, định hướng nghiên cứu và đào tạo”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.355-369.

[4]. Nguyễn Nhiên Hương (2020), “Phát triển du lịch Thanh Hóa: Nguồn lực và giải pháp”, Tạp chí Công thương, Số 17 - Tháng 7, tr.263-268.

 Lê Minh Sang
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược