TIN TỨC & SỰ KIỆN
Đào tạo Tiến sĩ-Chuyên ngành Khoáng vật học

Mã số: 62 44 57 05

 (Ban hành kèm theo Quyết định số…4010…/SĐH, ngày…26…tháng…10 năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 

1.Về kiến thức

Nghiên cứu sinh sau khi hoàn thành chương trình đào tạo sẽ có đủ khả năng tiếp cận, tìm tòi và tự cập nhật kiến thức, có đủ cơ sở lý thuyết và thực tiễn để nắm bắt được các hướng nghiên cứu hiện nay ở tầm khu vực và thế giới trong lĩnh vực chuyên môn sâu của mình.

2. Về năng lực

Sau khi học xong chương trình đào tạo tiến sĩ, nghiên cứu sinh sẽ có đủ trình độ và năng lực tổ chức các hoạt động nghiên cứu theo hướng chuyên sâu được đào tạo đáp ứng yêu cầu lý luận cũng như thực tiễn.

3. Về kỹ năng

Nâng cao kỹ năng tư duy khoa học độc lập, nâng cao kỹ năng phân tích tổng hợp tài liệu và đề xuất những vấn đề mới trong tìm kiếm và thăm dò khoáng sản.

4. Về nghiên cứu

Hiện nay, khoa Địa chất đã và đang tập trung phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu thuộc lĩnh vực thạch học, khoáng vật và địa hoá sau đây:

·    Nghiên cứu các đặc trưng địa hoá của các hệ trầm trích trong các bối cảnh kiến tạo khác nhau.

·    Nghiên cứu các quá trình hình thành và phân bố các nguyên tố trong mạng tinh thể.

·    Nghiên cứu nguồn gốc và điều kiện thành tạo các đá magma lãnh thổ Việt Nam.

·    Nghiên cứu nguồn gốc và cơ chế hình thành các thể đá biến chất lãnh thổ Việt Nam.

·    Nghiên cứu tính chất tiêu hình của khoáng vật.

·    Nghiên cứu bao thể.

·    Nghiên cứu và ứng dụng đồng vị trong khoáng vật.

·    Nghiên cứu nhiệt động các quá trình địa chất

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tiếng Việt: Tiến sĩ  Địa chất.

+ Tiếng Anh: Doctor of Philosophy in Geology.

2. Môn thi tuyển sinh

Đối với các đối tượng có đã có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành Khoáng vật học.

+ Môn chuyên ngành: Chu trình địa hóa.

+ Môn ngoại ngữ : Trình độ C (chọn một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc).

+ Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

 

Đối với các đối tượng có bằng cử nhân chuyên ngành đúng hoặc chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành ngành Khoáng vật học.

+ Môn cơ bản: Toán cao cấp II.

+ Môn cơ sở: Địa chất đại cương.

+ Mụn chuyờn ngành: Chu trình địa hóa

+ Mụn ngoại ngữ: Trình độ C (chọn một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc).

+ Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành gần sau khi đã học bổ sung kiến thức:

Tổng số  tín chỉ phải tích lũy:                         11  tín chỉ, trong đó:

+ Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:                 3 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:           8 tín chỉ

+ Luận án Tiến sĩ.      

 

Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ :

Tổng số  tín chỉ phải tích lũy:                              52 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung (bắt buộc):             11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:     30 tín chỉ

- Các môn học bắt buộc:                                      20 tín chỉ

- Các môn học lựa chọn:                                     10 tín chỉ

+ Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:                  3 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:              8 tín chỉ

+ Luận án Tiến sĩ.

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ