TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Phổ biến pháp luật 09:22:52 Ngày 04/05/2022 GMT+7
Một số văn bản mới của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế
Trong nửa cuối tháng 4 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động trong Đại học Quốc gia Hà Nội ở các lĩnh vực: Kế hoạch tài chính, tổ chức cán bộ. Nội dung tóm tắt các văn bản như sau:

1. Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm toán nhà nước

Theo nội dung của Quyết định, bí mật nhà nước độ Mật thuộc lĩnh vực kiểm toán gồm: Nội dung kết luận, kiến nghị xử lý của Kiểm toán nhà nước đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm nghiêm trọng được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán; nội dung kết luận, kiến nghị xử lý của Kiểm toán nhà nước đối với vụ việc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán; văn bản báo cáo, trao đổi của Kiểm toán nhà nước với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vụ việc có dấu hiệu tội phạm, tham nhũng nghiêm trọng được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 4 năm 2022 và thay thế Quyết định số 1663/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

>>> Xem toàn văn: Quyết định số 504/QĐ-TTg

2. Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Cụ thể: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ như sau: Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 4 về bác sĩ cao cấp (hạng I) - Mã số: V.08.01.01 ; sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 5 về bác sĩ chính (hạng II) - Mã số: V.08.01.02; sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 6 về bác sĩ (hạng III) - Mã số: V.08.01.03; sửa đổi, bổ sung điểm g và bổ sung điểm h khoản 3 Điều 7 về bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I) - Mã số: V.08.02.04; sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 8 về bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II) - Mã số: V.08.02.05; Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 9 về bác sĩ y học dự phòng (hạng III) - Mã số: V.08.02.06.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược. Cụ thể: Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 4 về dược sĩ cao cấp - Mã số: V.08.08.20; sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 5 về dược sĩ chính - Mã số: V.08.08.21; sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 6 về dược sĩ - Mã số: V.08.08.22; sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 về dược hạng IV - Mã số: V.08.08.23.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2022. Điểm b, điểm c khoản 2 Điều 10 Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

>>> Xem toàn văn: Thông tư số 03/2022/TT-BYT

3. Quyết định số 1079/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 04 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học

Theo nội dung của Quyết định, mục tiêu chung của chương trình nhằm trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học; góp phần xây dựng đội ngũ viên chức giảng dạy đại học đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại hoc trước yêu cầu phát triển của giáo dục đại học và khoa học công nghệ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 4 năm 2022. Đồng thời, thay thế Quyết định số 1613/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III); Quyết định số 1612/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II); Quyết định số 1611/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I).

>>> Xem toàn văn: Quyết định số 1079/QĐ-BGDĐT

 VNU Media - Ban Thanh tra và Pháp chế
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược