TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Phổ biến pháp luật 00:00:00 Ngày 04/07/2022 GMT+7
Một số văn bản mới của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ
Trong nửa cuối tháng 6 năm 2022, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động trong Đại học Quốc gia Hà Nội ở các lĩnh vực: Hành chính, tổ chức cán bộ, chính trị công tác học sinh, sinh viên và đào tạo. Nội dung tóm tắt các văn bản như sau:

1. Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính Phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

Nghị định này áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tổng cục, Cục và cơ quan tương đương; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nghị định quy định cụ thể về: Thông tin cung cấp trên môi trường mạng; kênh cung cấp thông tin; cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; các chức năng hỗ trợ cơ bản của cổng thông tin điện tử; tương tác với tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng; quản lý, giám sát cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; các mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến; danh mục dịch vụ công trực tuyến; kênh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; các yêu cầu kỹ thuật cung cấp dịch vụ công trực tuyến; trách nhiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến; giám sát, đánh giá hiệu quả, mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến; nhân lực biên tập cổng thông tin điện tử; nhân lực quản trị kỹ thuật; bồi dưỡng nhân lực; kinh phí duy trì và phát triển các hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; kinh phí bảo đảm cơ sở hạ tầng và an toàn thông tin; kinh phí tạo lập thông tin và chi trả nhuận bút, cung cấp thông tin; bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm hạ tầng kỹ thuật; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2022.

>>> Xem toàn văn: Nghị định số 42/2022/NĐ-CP

2. Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp Iương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV cụ thể như sau: Sửa đổi khoản 3, khoản 4 Điều 5 về ngạch chuyên viên cao cấp; sửa đổi khoản 3, khoản 4 Điều 6 về ngạch chuyên viên chính; sửa đổi khoản 3, khoản 4 Điều 7về ngạch chuyên viên; sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 10 về ngạch văn thư viên chính; sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 11 về ngạch văn thư viên.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2022. Trường hợp công chức, viên chức hành chính có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên ngành hành chính theo quy định của pháp luật trước ngày 30 tháng 6 năm 2022 thì được xác định là đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với ngạch công chức và tương đương tương ứng, được sử dụng khi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính.

>>> Xem toàn văn: Thông tư số 06/2022/TT-BNV

3. Quyết định số 1816/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung quy định về đối tượng và điều kiện được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2022

Theo nội dung của Quyết định thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định (F0) đang được theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế hoặc cách ly điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú, không thể dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được xem xét đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022. Để được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải có giấy xác nhận F0 do cơ quan có thẩm quyền cấp: Đối với ca bệnh đang được theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế do cơ sở y tế trực tiếp theo dõi điều trị xác nhận; đối với ca bệnh đang cách ly điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú do Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của xã, phường, thị trấn xác nhận.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 28 tháng 6 năm 2022.

>>> Xem toàn văn:  Quyết định số 1816/QĐ-BGDĐT

4. Quyết định số 1751/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 06 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt tài liệu hướng dẫn truyền thông về phòng ngừa thuốc lá mới cho học sinh phổ thông

Theo nội dung của Quyết định tài liệu hướng dẫn truyền thông về phòng ngừa thuốc lá mới cho học sinh phổ thông được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông khai thác, sử dụng làm tài liệu để tập huấn, tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá mới cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 6 năm 2022.

>>> Xem toàn văn: Quyết định số 1751/QĐ-BGDĐT

5. Quyết định số 1683/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 6 năm 2022 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022

Theo nội dung của văn bản, mục đích của kế hoạch là để cơ sở đào tạo, thí sinh và các bên liên quan triển khai đồng bộ, chủ động xây dựng các kế hoạch cụ thể của đơn vị, cá nhân; đảm bảo quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở đào tạo trong công tác tuyển sinh thực hiện đúng quy định hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Theo đó, các cơ sở đào tạo phải xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, trong đó phải đảm bảo: Thống nhất với Kế hoạch này và được công khai, minh bạch, để xã hội, cơ quản lý giám sát; đảm bảo công bằng đối với tất cả các thí sinh tham gia dự tuyển; thí sinh được cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng, nhất quán, đúng thời gian để có quyết định lựa chọn theo nhu cầu; thí sinh được cung cấp thông tin chuẩn xác, hạn chế trường hợp mất cơ hội dự tuyển do những quy định không liên quan công tác tuyển sinh của cơ sở đào tạo; phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên liên quan trong công tác triển khai theo các mốc thời gian, tiến độ triển khai.  Ngoài ra, cơ sở đào tạo cần xây dựng kế hoạch tuyển sinh theo đề án đã công bố, tuân thủ các quy định của quy chế tuyển sinh và các quy định pháp luật hiện hành; thực hiện trách nhiệm giải trình với Bộ giáo dục và Đào tạo, các cơ quan có thẩm quyền và xã hội về toàn bộ công tác tuyển sinh.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 17 tháng 6 năm 2022.

>>> Xem toàn văn: Quyết định số 1683/QĐ-BGDĐT

 VNU Media - Ban Thanh tra và Pháp chế
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường Quản trị Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Luật
 • Khoa Các khoa học liên ngành