TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Phổ biến pháp luật 14:26:46 Ngày 20/09/2022 GMT+7
Một số văn bản mới của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Xây dựng
Trong nửa đầu tháng 9 năm 2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Xây dựng đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động trong Đại học Quốc gia Hà Nội ở các lĩnh vực: Hành chính, tổ chức cán bộ, xây dựng. Nội dung tóm tắt các văn bản như sau:

1. Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử

Nghị định quy định cụ thể về: Nguyên tắc định danh và xác thực điện tử; khai thác thông tin trong hệ thống định danh và xác thực điện tử; điều khoản sử dụng tài khoản định danh điện tử; danh tính điện tử công dân Việt Nam; danh tính điện tử người nước ngoài; danh tính điện tử tổ chức; cập nhật thông tin danh tính điện tử; đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử; phân loại mức độ tài khoản định danh điện tử; sử dụng tài khoản định danh điện tử; trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với công dân Việt Nam; trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài; trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với tổ chức; thời hạn giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử; kích hoạt tài khoản định danh điện tử; khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử; thẩm quyền cấp tài khoản định danh điện tử, quyết định khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử; lưu trữ thông tin trong hệ thống định danh và xác thực điện tử; kết nối, sử dụng tài khoản định danh điện tử được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử; xác thực điện tử; mức độ xác thực tài khoản định danh điện tử; phương thức xác thực điện tử trong thực hiện giao dịch thông qua hệ thống định danh và xác thực điện tử; dịch vụ xác thực điện tử; điều kiện cung cấp dịch vụ xác thực điện tử; hồ sơ, trình tự thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử; cấp lại, thay đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử; thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử; Chi phí cấp, sử dụng tài khoản định danh điện tử và sử dụng dịch vụ xác thực điện tử; trách nhiệm chủ thể danh tính điện tử;  trách nhiệm của bên sử dụng dịch vụ; trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực điện tử và cơ quan, tổ chức, cá nhân tự tạo lập tài khoản.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 10 năm 2022.

>>> Xem toàn văn: Nghị định số 59/2022/NĐ-CP

2. Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026 và Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị

Theo nội dung Quyết định, các nhiệm vụ, giải pháp mà các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần thực hiện như sau: Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; hoàn thành xây dựng vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo; quản lý biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị theo vị trí việc làm; sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa trong việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; hoàn thiện cơ chế tài chính.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 9 năm 2022.

>>> Xem toàn văn:  Quyết định số 1046/QĐ-TTg

3. Quyết định số 1085/QĐ-Ttg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025

Theo nội dung của Quyết định, trước ngày 01 tháng 4 năm 2023 100% thủ tục hành chính nội bộ (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan, địa phương được thống kê, công bố (lần đầu) và 100% TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Trước ngày 01 tháng 01 năm 2025, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ được rà soát, đơn giản hóa, đảm bảo tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2022.

>>> Xem toàn văn: Quyết định số 1085/QĐ-Ttg

4. Quyết định số 2268/QĐ-BHXH ngày 06 tháng 09 năm 2022 của Bảo hiệm xã hội Việt Nam về việc ban hành danh mục kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Theo nội dung Quyết định, có tổng số 33 thủ tục hành chính bản điện tử được ban hành gồm: Quyết định về việc hoàn trả tiền thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; danh sách giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đã thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi; quyết định về việc hưởng trợ cấp TNLĐ hàng tháng; quyết định về việc hưởng trợ cấp TNLĐ một lần; quyết định về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng; quyết định về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp một lần; quyết định cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình; bản quá trình đóng BHXH; quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng do vết thương tái phát; quyết định về việc hưởng trợ cấp TNLĐ một lần do vết thương tái phát; quyết định về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng do vết thương tái phát; quyết định về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp một lần do bệnh tật tái phát; quyết định về việc hưởng trợ cấp TNLĐ /bệnh nghề nghiệp hàng tháng do giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động; quyết định về việc hưởng trợ cấp TNLĐ/BNN một lần do giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động; quyết định về việc hưởng trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 của Chính phủ; quyết định về việc điều chỉnh chế độ BHXH; quyết định về việc hủy quyết định hưởng chế độ BHXH; quyết định về việc chấm dứt hưởng chế độ BHXH; thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH; thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ chờ hưởng lương hưu/trợ cấp hàng tháng; quyết định về việc hưởng tiếp chế độ BHXH hàng tháng; quyết định về việc hưởng trợ cấp một lần; quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng; quyết định về việc hưởng trợ cấp hàng tháng của cán bộ xã, phường, thị trấn; quyết định về việc hưởng BHXH một lần; quyết định về việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo; quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ; quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ; quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng; Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng ; quyết định về việc hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; quyết định về việc hưởng trợ cấp tuất một lần; quyết định về việc hưởng chế độ tử tuất một lần.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 9 năm 2022.

>>> Xem toàn văn: Quyết định số 2268/QĐ-BHXH

5. Quyết định số 737/QĐ-BXD ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng

Nội dung quy chế quy định cụ thể về: Nguyên tắc quản lý, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu; danh mục thông tin, dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu; quy định về quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu và quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật; quy định về tài khoản quản trị và tài khoản sử dụng hệ thống; quy định về trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp, cung cấp thông tin; quy định về khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu; kinh phí bảo đảm cho việc quản lý, vận hành, nâng cấp, mở rộng, cập nhật thông tin cho hệ thống cơ sở dữ liệu. Được áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP và khuyến khích các tổ chức, cá nhân không thuộc các đối tượng quy định nêu trên tham gia hệ thống cơ sở dữ liệu.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 9 năm 2022.

>>> Xem toàn văn: Quyết định số 737/QĐ-BXD

 VNU Media - Ban Thanh tra và Pháp chế
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Các bài mới hơn
 • Không có bài nào mới hơn !
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ