GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Ban Giám đốc
BAN GIÁM ĐỐC

 

 

GS.TS Lê Quân
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt hoạt động và công tác của ĐHQGHN theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Chính phủ giao; trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ, hoạt động lớn, quan trọng, thuộc chức năng nhiệm vụ của ĐHQGHN.

- Lĩnh vực công tác: Chiến lược và kế hoạch phát triển ĐHQGHNTổ chức cán bộ; Truyền thông; Xúc tiến đầu tư và phát triển các nguồn lực; Đổi mới sáng tạo; Chỉ đạo phát triển ĐHQGHN tại Hoà Lạc.

- Phụ trách các đơn vị: Văn phòng ĐHQGHN; Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Trường Đại học Ngoại ngữ; Trường Đại học Việt Nhật; Trường Quốc tế; Trung tâm Chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp; Bệnh viện ĐHQGHN; Viện Quốc tế Pháp ngữ; Quỹ Phát triển ĐHQGHN; Câu lạc bộ Cựu sinh viên ĐHQGHN; Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN.

> Điện thoại: (84.4) 37547670

> E-Mail: lequan@vnu.edu.vn

 

PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN

- Lĩnh vực công tác: Hoạt động đào tạo; Tuyển sinh, khảo thíĐảm bảo chất lượng; Kiểm định; Kế hoạch; Tài chính; Cơ sở vật chất (không bao gồm cơ sở vật chất tại Hoà Lạc); Công tác chính trị, học sinh, sinh viênvà một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

- Phụ trách các đơn vị: Ban Đào tạo; Ban Kế hoạch - Tài chính; Ban Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; Trường Đại học Kinh tế; Trường Đại học Y Dược; Khoa Luật, Trường Quản trị và Kinh doanh; Khoa Các khoa học liên ngành; Ban Quản lý các dự án; Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục; Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQGHN; Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN; Trung tâm Hỗ trợ sinh viên; Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Tiểu sử tóm tắt

> Điện thoại: (84.4) 37547670

> E-Mail: nhhai@vnu.edu.vn 

 

PGS.TS Phạm Bảo Sơn
Phó Giám đốc ĐHQGHN

- Lĩnh vực công tác: Khoa học và công nghệ; Xếp hạng; Hợp tác và phát triển, quốc tế hoá; Thanh tra và pháp chế; Đại học số và cải cách hành chính; Xuất bản; Các chương trình/nhiệm vụ khoa học công nghệ quốc gia; và một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

- Phụ trách các đơn vị: Ban Khoa học - Công nghệ; Ban Hợp tác và Phát triển; Ban Thanh tra và Pháp chế; Trường Đại học Công nghệ; Trường Đại học Giáo dục; Viện Công nghệ Thông tin; Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển; Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học; Viện Trần Nhân Tông; Viện Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Thông tin - Thư viện; Nhà xuất bản ĐHQGHN; Tạp chí Khoa học; Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ; Văn phòng Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2013-2018 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” (Văn phòng Chương trình Tây Bắc); Văn phòng Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia “Xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam” (Văn phòng Nhiệm vụ Quốc Chí).

Tiểu sử tóm tắt

> Điện thoại: (84.4) 37547670

> E-Mail: sonpb@vnu.edu.vn

 

PGS.TS Nguyễn Hiệu
Phó Giám đốc ĐHQGHN

- Lĩnh vực công tác: Tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực; Quản trị đại học; Thi đua - khen thưởngCác dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị đại học tại Hòa Lạc; và một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

- Phụ trách các đơn vị: Ban Tổ chức Cán bộ; Ban Xây dựng; Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc; Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc; Ban Quản lý Dự án Trường Đại học Việt Nhật; Ban Quản lý dự án “Phát triển các Đại học quốc gia - Tiểu dự án ĐHQGHN” (Ban Quản lý dự án World Bank).

Tiểu sử tóm tắt

> Điện thoại: (84.4) 37547670

> E-Mail: hieun@vnu.edu.vn

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :