GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Ban Giám đốc
Ban Giám đốc

 

GS.TS Lê Quân
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt hoạt động và công tác của ĐHQGHN theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ, hoạt động lớn, quan trọng của ĐHQGHN.

- Lĩnh vực công tác: Chiến lược phát triển ĐHQGHN; Quản trị đại học; Tổ chức, cán bộ; Truyền thông; Đổi mới sáng tạo; Xúc tiến đầu tư và phát triển các nguồn lực.

- Phụ trách các đơn vị: Văn phòng ĐHQGHN; Ban Tổ chức Cán bộ; Ban Xúc tiến đầu tư; Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Trường Đại học Ngoại ngữ; Trường Đại học Việt Nhật; Viện Quốc tế Pháp ngữ; Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp; Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực; Quỹ Phát triển ĐHQGHN; Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN; Câu lạc bộ Cựu sinh viên ĐHQGHN; Các doanh nghiệp của ĐHQGHN.

> Điện thoại: (84.4) 37547670

> E-Mail: lequan@vnu.edu.vn

PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải
Phó Bí thư Đảng ủy
Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN

- Lĩnh vực công tác: Hoạt động đào tạo; Tuyển sinh, khảo thí; Đảm bảo chất lượng; Kiểm định; Công tác chính trị, học sinh, sinh viên; Xuất bản và một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

- Phụ trách các đơn vị: Ban Đào tạo; Ban Chính trị và Công tác học sinh sinh viên; Trường Đại học Kinh tế; Trường Đại học Luật; Trường Quản trị và Kinh doanh; Khoa Các khoa học liên ngành; Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục; Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQGHN; Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN; Trung tâm Hỗ trợ sinh viên; Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Nhà xuất bản ĐHQGHN.

Tiểu sử tóm tắt

> Điện thoại: (84.4) 37547670

> E-Mail: nhhai@vnu.edu.vn 

PGS.TS Phạm Bảo Sơn
Phó Giám đốc ĐHQGHN

- Lĩnh vực công tác: Khoa học và công nghệ; Xếp hạng; Hợp tác và phát triển, quốc tế hoá; Thanh tra và pháp chế; Đại học số và cải cách hành chính; Các chương trình, nhiệm vụ khoa học công nghệ quốc gia và một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công; thay mặt Giám đốc chỉ đạo triển khai công tác đổi mới sáng tạo và xúc tiến đầu tư.

- Phụ trách các đơn vị: Ban Khoa học - Công nghệ; Ban Hợp tác và Phát triển; Ban Thanh tra và Pháp chế; Trường Đại học Công nghệ; Trường Đại học Giáo dục; Viện Công nghệ Thông tin; Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển; Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học; Viện Trần Nhân Tông; Viện Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Thư viện và Tri thức số; Tạp chí Khoa học; Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ; Văn phòng các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm tại ĐHQGHN.

Tiểu sử tóm tắt

> Điện thoại: (84.4) 37547670

> E-Mail: sonpb@vnu.edu.vn

PGS.TS Nguyễn Hiệu
Phó Bí thư Đảng ủy
Phó Giám đốc ĐHQGHN

- Lĩnh vực công tác: Kế hoạch; Tài chính; Cơ sở vật chất; Các dự án đầu tư xây dựng và phát triển; Thi đua - khen thưởng và một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

- Phụ trách các đơn vị: Ban Kế hoạch - Tài chính; Ban Xây dựng; Trường Đại học Y Dược; Trường Quốc tế; Bệnh viện ĐHQGHN và các bệnh viện khác của ĐHQGHN; Ban Quản lý các dự án; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc; Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc; Ban Quản lý Dự án Trường Đại học Việt Nhật; Ban Quản lý dự án “Phát triển các Đại học quốc gia - Tiểu dự án ĐHQGHN”.

Tiểu sử tóm tắt

> Điện thoại: (84.4) 37547670

> E-Mail: hieun@vnu.edu.vn

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :