Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Ngành Chính trị học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH CHÍNH TRỊ HỌC

 

 

I.  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo bậc đại học ngành Chính trị học có mục tiêu chung là đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức căn bản và hệ thống về chính trị học, có kỹ năng nghiên cứu và thực hành chính trị học, có năng lực hoạt động trong các lĩnh vực đòi hỏi sự am hiểu về chính trị học, có thái độ tích cực thực hiện mục tiêu bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức: Sinh viên tốt nghiệp được trang bị một cách có hệ thống các tri thức về lý luận, phương pháp và phương pháp luận của chính trị học; về các vấn đề cơ bản trong đời sống chính trị Việt Nam, khu vực và thế giới.

Về kỹ năng: Sinh viên tốt nghiệp được trang bị các kỹ năng tiếp cận, nghiên cứu và thuyết trình về chính trị; có kỹ năng thực hành các tri thức chính trị học khi tham gia hoạt động trong các lĩnh vực của đời sống chính trị.

Về năng lực: Sinh viên tốt nghiệp có năng lực tư duy lý luận về chính trị; có khả năng vận dụng kiến thức được đào tạo để bước đầu lý giải và giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn đời sống chính trị - xã hội; có khả năng tác nghiệp khi tham gia các hoạt động chính trị - xã hội.

Sinh viên tốt nghiệp bậc đại học ngành Chính trị học có khả năng:

- Làm công tác tham mưu trong các cơ quan hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước;

- Làm công tác tham mưu trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế - xã hội;

- Làm công tác nghiên cứu ở các cơ quan lý luận chính trị;

- Làm công tác nghiên cứu và giảng dạy chính trị học trong hệ thống trường Đảng, các trường đại học, cao đẳng và các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.

Về thái độ: Sinh viên tốt nghiệp ngành chính trị học có thái độ tích cực thực hiện mục tiêu bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy:              138 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung:                                                       34 tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

- Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên:                            02 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành:                      20 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở của ngành:                                         25 tín chỉ

+ Bắt buộc:                                 21 tín chỉ

+ Tự chọn:                                  04 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành:                                            47 tín chỉ

- Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp:                                 10 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :