Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Ngành Hán Nôm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH HÁN NÔM

 

           

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

Trên cơ sở cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền (triết học, lịch sử, ngữ văn…), chương trình trang bị những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về Hán Nôm như: Hán văn cơ sở; chữ Nôm và văn bản Nôm; tinh tuyển Hán văn Trung Quốc theo trường phái và lịch đại; Hán văn Việt Nam; văn tự học Hán Nôm; ngữ pháp văn ngôn; văn bản học Hán Nôm; từ chương học Hán Nôm; các tri thức về Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo… cũng như các tri thức về văn hoá truyền thống trên cả phương diện lí thuyết và thực hành văn bản.

1.2. Về kỹ năng       

Sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình này có những kĩ năng cần thiết trong việc tiếp cận và xử lí văn bản Hán Nôm cả ở phương diện văn bản học (xử lí, giám định văn bản) cũng như minh giải và khai thác văn bản (đọc văn bản, phiên âm, dịch nghĩa, chú giải, giới thiệu văn bản), biết sử dụng các công cụ tra cứu (tự điển, từ điển…), biết mô tả, bảo quản, và in rập các loại thác bản.

1.3. Về năng lực

Chương trình giáo dục đại học ngành Hán Nôm nhằm đào tạo cử nhân Hán Nôm có phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn vững vàng, đảm nhận các công tác: sưu tầm, bảo quản, phiên dịch, nghiên cứu, khai thác, giảng dạy Hán Nôm.

1.4. Về thái độ         

Thông qua hệ thống các môn học, chương trình đào tạo những người làm công tác Hán Nôm có lòng yêu nước, yêu nghề nghiệp, biết bảo tồn và phát huy các giá trị của văn hoá truyền thống, có năng lực khai thác các giá trị của di sản Hán Nôm phục vụ công cuộc xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong điều kiện hội nhập và giao lưu quốc tế.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy:              138 tín chỉ, trong đó:

          - Khối kiến thức chung:                                                                 30 tín chỉ

          (Không tính các môn học GCTC và GDQP-AN)

          - Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên:                              04 tín chỉ

          - Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành:                               18 tín chỉ

          - Khối kiến thức cơ sở của ngành:                                         14 tín chỉ

          - Khối kiến thức chuyên ngành:                                            62 tín chỉ

                   + Bắt buộc:                                56 tín chỉ

                   + Tự chọn:                                 06 tín chỉ

          - Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp:                                      10 tín chỉ    

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :