GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Tổng quan  >   Số liệu thống kê
Số liệu thống kê cơ bản về nhân lực ĐHQGHN theo chức danh khoa học và trình độ đào tạo

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Tổng số

CHIA THEO TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

CHỨC DANH

Tiến sĩ khoa học/Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Khác
(Cao đẳng, Trung cấp..)

Giáo sư

Phó Giáo sư

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

678

393

191

74

20

18

126

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn

510

287

160

43

20

12

70

3

Trường Đại học Ngoại ngữ

779

164

444

143

28

03

09

4

Trường Đại học Công nghệ

300

128

95

74

03

03

27

5

Trường Đại học Kinh tế

309

118

128

47

16

0

21

6

Trường Đại học Giáo dục (không kể Trường THPT Khoa học Giáo dục)

159

88

52

16

03

03

24

Trường THPT Khoa học Giáo dục

112

03

68

39

02

0

0

7

Trường Đại học Việt Nhật

57

26

21

09

01

03

03

8

Trường Đại học Y Dược

190

57

93

32

08

03

14

9

Trường Đại học Luật

126

76

38

11

01

06

18

10

Trường Quốc tế

192

56

87

37

12

04

09

11

Trường Quản trị và Kinh doanh

89

28

38

12

11

02

07

12

Khoa các Khoa học liên ngành

67

35

24

07

01

0

05

13

Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao

39

06

23

09

01

0

0

14

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
và An ninh

49

01

32

07

09

0

0

15

Viện  Công nghệ Thông tin

25

08

08

08

01

0

03

16

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

21

09

10

01

01

01

01

17

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

49

10

19

16

04

0

01

18

Viện Trần Nhân Tông

35

11

12

12

0

0

01

19

Viện Tài nguyên và Môi trường

32

09

12

11

0

0

01

20

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

18

05

12

01

0

0

0

21

Viện Quốc tế Pháp ngữ

27

07

12

08

0

0

0

22

Trung tâm Thư viện và Tri thức số

99

01

20

64

14

0

0

23

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên (không kể
Ban Quản lý KTX Mỹ Đình)

62

02

12

24

24

0

0

Ban Quản lý KTX Mỹ Đình

11

01

02

06

02

0

0

24

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN

20

04

10

05

01

01

0

25

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục

16

03

11

02

0

0

01

26

Trung tâm Dự báo và phát triển
nguồn nhân lực

13

0

08

05

0

0

0

27

Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp

13

01

07

04

01

0

01

28

Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại
Hòa Lạc

61

01

18

21

21

0

0

29

Nhà Xuất bản ĐHQGHN

57

01

18

28

10

0

0

30

Ban Quản lý các dự án

25

03

13

09

0

0

01

31

Bệnh viện ĐHQGHN

194

09

46

80

59

0

0

32

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN

07

0

06

01

0

0

0

33

Ban Quản lý Dự án Trường Đại học
Việt Nhật

11

03

03

05

0

0

01

34

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc

50

0

13

25

12

0

0

35

Ban Quản lý dự án "Phát triển các đại học quốc gia Việt Nam- Tiểu dự án ĐHQGHN"

15

0

08

06

01

0

0

36

Cơ quan ĐHQGHN (Văn phòng, các Ban chức năng, Khối Đảng- đoàn thể)

165

30

82

27

26

03

11

 

Tổng

4.682

1.584

1.856

929

313

62

355

 Ban Tổ chức Cán bộ, Tháng 01/2023
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :