KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Văn bản liên quan
DANH MỤC VĂN BẢN QUẢN LÝ THUỘC HOẠT ĐỘNG KHCN

VĂN BẢN NỘI BỘ TRONG ĐHQGHN

STT

Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

1.

1039/QĐ-ĐHQGHN

24/3/2023

QĐ Về việc ban hành Chỉ số đổi mới sáng tạo ở Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2023 - 2030

2.

602/QĐ-ĐHQGHN

02/3/2023

QĐ về việc ban hành quy định sản xuất thử nghiệm cấp ĐHQGHN

3.

581/HD-ĐHQGHN

01/03/2023

Hướng dẫn tạm thời về thành lập và phát triển doanh nghiệp trong Đại học Quốc gia Hà Nội

4.

524/QĐ-ĐHQGHN

24/02/2023

QĐ ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển đại học số năm 2023 tại ĐHQGHN

5.

3888/QĐ-ĐHQGHN

3/11/2022

Ban hành Quy định về chức năng và nhiệm vụ của Văn phòng, các ban chức năng của Đại học Quốc gia Hà Nội

6.

3115/HD-ĐHQGHN    

22/10/2022

Hỗ trợ công bố quốc tế tại ĐHQGHN

7.

3381/QĐ-ĐHQGHN

5/10/2022

Hỗ trợ công bố Quốc tế đối với nghiên cứu sinh và cán bộ khoa học tiềm năng ở ĐHQGHN năm 2021

8.

3149/QĐ- ĐHQGHN

20/09/2022

Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội

9.

633/ QĐ-ĐHQGHN

16/3/2022

Về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời việc sử dụng kinh phí đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ theo Nghị định số 99/2014/NĐ-CP tại Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2022-2025

10.

286/QĐ-ĐHQGHN

8/02/2022

Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2021-2030

11.

3828/QĐ-ĐHQGHN

30/11/2021

Ban hành Quy định về công nhận, quản lý và phát triển phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm nghiên cứu trọng điểm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội

12.

3416/QĐ-ĐHQGHN

2/11/2021

Quy định quản lý tài sản trí tuệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội

13.

3273/QĐ-ĐHQGHN

25/10/2021

QĐ Ban hành hướng dẫn phát triển và chế độ ưu đãi nhóm nghiên cứu mạnh ở ĐHQGHN

14.

3009/QĐ-ĐHQGHN

11/10/2021

Hướng dẫn kiểm tra tiến độ, nghiệm thu kết quả và kết thúc hợp đồng thực hiện nhiệm vụ thành phần Nhiệm vụ Quốc Chí

15.

1650/QĐ-ĐHQGHN

12/2/2018

Quy định về Giải thưởng ĐHQGHN về KH&CN

16.

70/HD-ĐHQGHN

03/01/2018

Hướng dẫn hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên ĐHQGHN

17.

2970/QĐ-ĐHQGHN

17/08/2015

Quy định tổ chức khen thưởng công trình nghiên cứu khoa học sinh viên ĐHQGHN

18.

286/QĐ-ĐHQGHN

16/01/2015

Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội

VĂN BẢN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

STT

Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

1.

29/2013/QH13

18/6/2023

Luật Khoa học và Công nghệ

2.

02/2023/TT-BKHCN

08/5/2023

Thông tư Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

3.

03/2023/TT-BTC

10/01/2023

Thông tư Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

4

109/2022/NĐ-CP

30/12/2022

Nghị định Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

5.

2667/QĐ-BKHCN

28/12/2022

Quyết định về việc Phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025

6.

1694/QĐ-BTC

22/8/2022

Quyết định Phê duyệt danh mục và kinh phí dự kiến đặt hàng tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2023

7.

08/2017/TT-BKHCN

26/6/2017

Thông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

8.

03/2017/TT- BKHCN

03/4/2017

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 07/2014/tt-bkhcn ngày 26 tháng 5 năm 2014 của bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

 

 

 

 

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :