Các sản phẩm công nghệ, kỹ thuật
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các sản phẩm KHCN  >   Các sản phẩm công nghệ, kỹ thuật
Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam

 
 (Thông tin cập nhật vào tháng 05/2022)
 
Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR),
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.