Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Chốt số liệu thống kê năm học 2011 - 2012

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị
Để cập nhật các số liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành và cung cấp số liệu thống kê tới các cơ quan bộ, ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đề nghị các đơn vị báo cáo thống kê định kỳ 6 tháng cuối năm 2011, chốt số liệu đến ngày 31/12/2011 và khai báo qua Hệ thống thông tin tích hợp của ĐHQGHN. Thời hạn hoàn thành khai báo qua mạng trước ngày 07/01/2011.
Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện theo đúng thời gian và tiến độ nêu trên, đồng thời chịu trách nhiệm trước Giám đốc ĐHQGHN về các số liệu thống  kê của đơn vị.
ĐHQGHN giao Ban Thanh tra phối hợp Văn phòng, Ban Kế hoạch Tài chính và Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin tiến hành kiểm tra, giám sát việc cung cấp các thông tin, số liệu khai báo qua mạng của đơn vị.
Trân trọng thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC
PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ

(đã ký)

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :