Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Quy đinh đặt tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của ĐHQGHN, các đơn vị thành viên và trực thuộc, các chức danh lãnh đạo trong ĐHQGHN

Ngày 25/11/2011, ĐHQGHN đã ban hành Quy đinh đặt tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của Đại học Quốc gia Hà Nội, các đơn vị thành viên và trực thuộc, các chức danh lãnh đạo trong Đại học Quốc gia Hà Nội­­­­­­­­­­­­­­­­. Cụ thể như sau:
Quy định đặt tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của Đại học Quốc gia Hà Nội là Vietnam National University, Hanoi (viết tắt là VNU).
Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của các đơn vị thành viên và trực thuộc được quy định thống nhất theo Phụ lục “Hướng dẫn đặt tên giao dịch quốc tế của các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và các chức danh lãnh đạo trong ĐHQGHN” kèm theo Quyết định này.
Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) theo quyết định này được áp dụng đối với tất cả các tài liệu, văn bản giao dịch quốc tế, khẩu hiệu, biển tên, danh thiếp.
Thời điểm áp dụng: từ năm học 2011 – 2012.
Các trường đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc đặt tên giao dịch quốc tế của các đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý và các chức danh chưa có trong phụ lục Hướng dẫn của Quyết định này và ban hành dưới dạng văn bản để sử dụng trong đối ngoại.
Hướng dẫn đặt tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và các chức danh lãnh đạo trong Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)
1.     Tên giao dịch quốc tế của ĐHQGHN và chức danh của Ban giám đốc ĐHQGHN
 

Tên tiếng Việt
Tên giao dịch quốc tế
(tiếng Anh)
Viết tắt
(nếu có)
Đại học Quốc gia Hà Nội
(ĐHQGHN)
Vietnam National University, Hanoi
VNU
Giám đốc ĐHQGHN
President of Vietnam National University, Hanoi
 
Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN
Permanent Vice President of Vietnam National University, Hanoi
 
Phó Giám đốc ĐHQGHN
Vice President of Vietnam National University, Hanoi
 

 
2.     Tên giao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của Văn phòng và các Ban chức năng của ĐHQGHN
 

Tên tiếng Việt
Tên giao dịch quốc tế
(tiếng Anh)
Viết tắt
(nếu có)
Văn phòng
Office of the President
 
Chánh văn phòng
Chief of Office of the President
 
Phó chánh văn phòng
Deputy Chief  of Office of the President
 
Ban Tổ chức cán bộ
Organization-Personnel Department
 
Ban Đào tạo
Academic Affairs Department
 
Ban Khoa học công nghệ
Science and Technology Department
 
Ban Chính trị & Công tác học sinh sinh viên
Political-Students Affairs Department
 
Ban Quan hệ quốc tế
International Relations Department
 
Ban Kế hoạch tài chính
Planning-Finance Department
 
Ban Xây dựng
Construction Department
 
Ban Thanh tra
Inspection Department
 
Trưởng ban
Director
 
Phó trưởng ban
Vice Director
 

 
3.     Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các trường Đại học thành viên của ĐHQGHN
 

Tên tiếng Việt
Tên giao dịch quốc tế
(tiếng Anh)
Viết tắt
(nếu có)
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
VNU University of Science
VNU-HUS
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
VNU University of Social Sciences and Humanities
VNU-USSH
Trường Đại học Ngoại ngữ
VNU University of Languages and International Studies
VNU-ULIS
Trường Đại học Công nghệ
VNU University of Engineering and Technology
VNU-UET
Trường Đại học Kinh tế
VNU University of Economics and Business
VNU-UEB
Trường Đại học Giáo dục
VNU University of Education
VNU-UED
Hiệu trưởng
Rector
 
Phó Hiệu trưởng
Vice Rector
 
Phòng chức năng
Office
 
Trưởng phòng
Head of Office
 
Phó trưởng phòng
Deputy Head of Office
 
Khoa trực thuộc trường
Faculty
 
Chủ nhiệm/Phó chủ nhiệm khoa
Dean/Associate Dean
 
Bộ môn
Department
 
Chủ nhiệm/Phó chủ nhiệm bộ môn
Head/Deputy Head of Department
 

 
4.     Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các Viện nghiên cứu của ĐHQGHN

Tên tiếng Việt
Tên giao dịch quốc tế
(tiếng Anh)
Viết tắt
(nếu có)
Viện Công nghệ thông tin
VNU Information Technology Institute
VNU-ITI
Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học
VNU Institute of Microbiology and Biotechnology
VNU-IMBT
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
VNU Institute of Vietnamese Studies and Development Sciences
VNU-IVIDES
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
VNU Institute for Education Quality Asurance
VNU-INFEQA
Viện Tin học Pháp ngữ
VNU Francophone Institute for Informatics
VNU-IFI
Viện trưởng
Director
 
Phó viện trưởng
Vice-Director
 
Phòng chức năng
Office/Division
 
Trưởng/Phó trưởng phòng
Head/Deputy Head of Office/Division
 

 
5.     Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các khoa trực thuộc ĐHQGHN
 

Tên tiếng Việt
Tên giao dịch quốc tế
(tiếng Anh)
Viết tắt
(nếu có)
Khoa Luật
VNU School of Law
VNU-LS
Khoa Quản trị kinh doanh
VNU School of Business
VNU-HSB
Khoa Sau đại học
VNU School of Graduate Studies
VNU-SGS
Khoa Quốc tế
VNU International School
VNU-IS
Khoa Y - Dược
VNU School of Medicine and Pharmacy
VNU-SMP
Chủ nhiệm khoa
Dean
 
Phó chủ nhiệm khoa
Vice Dean
 
Phòng chức năng
Office/Division
 
Trưởng/Phó trưởng phòng
Head/Deputy Head of Office/Division
 
Bộ môn
Department
 
Trưởng/Phó trưởng bộ môn
Head/Deputy Head of Department
 
Trung tâm
Center
 

 
6.     Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các trung tâm nghiên cứu và dịch vụ và các đơn vị trực thuộc khác tại ĐHQGHN
 

Tên tiếng Việt
Tên giao dịch quốc tế
(tiếng Anh)
Viết tắt
(nếu có)
Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu Châu Á
VNU Asia Research Center
VNU-ARC
Trung tâm Nhân lực quốc tế
VNU Center for International Manpower
VNU-CIM
Trung tâm Công nghệ đào tạo và Hệ thống việc làm
VNU Center for Education Technology and Career Development
VNU-ETC
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
VNU Training Center for Teachers of Political Theory
VNU-TPT
Trung tâm Nghiên cứu Đô thị
VNU Center of Urban Studies
VNU-CUS
Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển đô thị đại học
VNU Center for Training Services andUniversity City Development
VNU-TSU
Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao
VNU Physical Education and Sports Center
VNU-PES
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh ĐHQGHN
VNU National Defense and Security Training Center
VNU-NDS
Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo
VNU Center for Sea and Island Research
VNU-SIREC
Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường
VNU Center for Natural Resources and Environmental Studies
VNU-CRES
Trung tâm Quốc tế nghiên cứu biến đổi toàn cầu
VNU International Center for Advanced Research on Global Change
VNU-ICARGC
Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ
VNU Center for Women’s Studies
VNU-CWS
Trung tâm Thông tin - Thư viện
VNU Library and Information Center
VNU-LIC
Trung tâm Phát triển hệ thống
VNU Center for Systems Development
VNU-CSD
Tạp chí Khoa học
VNU Journal of Science
VNU-JS
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
VNU Center for Student Services
VNU-CSS
Nhà xuất bản
VNU Publishing House
VNU-PuH
Nhà In
VNU Printing House
VNU-PrH
Ban Quản lý và phát triển dự án
VNU Project Management and Development Unit
VNU-PMU
Văn phòng hợp tác ĐHQGHN và ĐH Kyoto
VNU Vietnam National University, Hanoi – Kyoto University Collaboration Ofice
VNU-VKCO
Trung tâm ứng dụng Công nghệ thông tin
VNU Center for Applied Information Technology
VNU-CAIT
Trung tâm Truyển thông và Quan hệ Công chúng
VNU Center for Mass Communication and Public Relations
VNU-VIMASSCOM
Giám đốc Trung tâm/đơn vị
Director
 
Phó giám đốc Trung tâm/đơn vị
Vice Director
 
Phòng chức năng
Office/Division
 
Trưởng/Phó trưởng phòng
Head/Deputy Head of Office/Division
 

 VNU Media - Ban Quan hệ Quốc tế
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :