Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Ban hành Quy định về văn bằng, chứng chỉ của ĐHQGHN

Ngày 22/05/2015, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã ban hành Quyết định số 1868/QĐ-ĐHQGHN quy định về văn bằng, chứng chỉ của ĐHQGHN. Quyết định có 15 điều, 11 phụ lục. Chi tiết dưới đây:

 

Chương I

MẪU VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

Điều 1. Quy định chung

1. Các loại văn bằng, chứng chỉ của Đại học Quốc gia Hà Nội thuộc hệ thống văn bằng, chứng chỉ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

2. Văn bằng của Đại học Quốc gia Hà Nội là văn bằng pháp lý xác nhận trình độ tốt nghiệp cử nhân, kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ, thạc sĩ hoặc tiến sĩ cho những người đã hoàn thành một chương trình đào tạo, theo một loại hình đào tạo tại một đơn vị đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội .

3. Chứng chỉ của đơn vị đào tạo cấp cho người học để xác nhận kết quả học tập sau khi được đào tạo hoặc bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp theo một chương trình đào tạo đã được Thủ trưởng đơn vị tổ chức thẩm định, phê duyệt và công bố trước khi khóa học bắt đầu; Đơn vị đào tạo báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội  trước khi triển khai thực hiện.

Điều 2. Quản lý văn bằng, chứng chỉ

1. Văn bằng của Đại học Quốc gia Hà Nội  được phát hành theo mẫu xác định và được quản lý thống nhất trong Đại học Quốc gia Hà Nội. Mỗi văn bằng có số và ký hiệu riêng do Đại học Quốc gia Hà Nội quy định.

2. Chứng chỉ của đơn vị đào tạo được phát hành theo một mẫu xác định, được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt và quản lý thống nhất trong đơn vị đào tạo. Mỗi chứng chỉ có số và ký hiệu riêng do đơn vị đào tạo quy định.

Điều 3. Văn bằng của Đại học Quốc gia Hà Nội

1. Bằng tiến sĩ

2. Bằng thạc sĩ

3. Bằng cử nhân

4. Bằng kỹ sư

5. Bằng bác sĩ

6. Bằng dược sĩ

Điều 4. Nội dung, kích thước, chất liệu, mầu sắc phôi bằng

Tất cả các phôi bằng đều có phần bìa và phần nội dung.

1. Phần bìa

+ Trên bìa có hình quốc huy, tên văn bằng, các chữ "Đại học Quốc gia  Hà Nội" được in bằng nhũ vàng.

+ Kích thước:          

- Bằng tiến sĩ:                  43 cm ´ 30,5 cm           

- Các loại bằng khác:       32 cm ´ 21,5 cm

+ Chất liệu: bìa cứng, giả da.

+ Mầu sắc:

- Bằng tiến sĩ:                              đỏ boóc-đô                               

- Bằng thạc sĩ:                             xanh tím                                  

- Bằng cử nhân:                           nâu ghi                         

- Bằng kỹ sư:                              nâu ghi

- Bằng bác sĩ:                              nâu ghi                         

- Bằng dược sĩ:                           nâu ghi

- Bằng cử nhân, kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ cấp cho chương trình đào tạo tài năng, chất lượng cao và tốt nghiệp hạng xuất sắc đối với các chương trình đào tạo khác:        đỏ cờ               

2. Phần nội dung

a) Nội dung: Phần bên phải trình bày nội dung bằng tiếng Việt, phần bên trái trình bày nội dung bằng tiếng Anh.

b) Mầu sắc ở phần nội dung

+ Trang thứ nhất của phần nội dung: Quốc huy và các chữ cùng một mầu đỏ.

+ Trang thứ hai của phần nội dung:

- Khung, trống đồng, biểu tượng Hà Nội: cùng một mầu với độ đậm nhạt khác nhau đảm bảo hài hoà, trang nhã trên mầu giấy in của từng loại văn bằng.

- Tên văn bằng: mầu đỏ cờ.

- Biểu tượng Đại học Quốc gia Hà Nội: mầu xanh lá cây có phát quang dưới ánh sáng tia cực tím.

- Số hiệu bằng: mầu đỏ cờ có phát quang dưới ánh sáng tia cực tím.

- Ngôi sao năm cánh chìm ở giữa biểu tượng Hà Nội: không mầu, có phát quang dưới ánh sáng tia cực tím.

c) Kích thước:  

+ Trang nội dung:    

- Bằng tiến sĩ:                  42 cm ´ 29,5 cm           

- Các loại bằng khác:       29,7 cm ´ 20,5 cm

+ Khung bằng:                                

- Bằng tiến sĩ:                  38,2 cm ´ 25,7 cm

- Các loại bằng khác:       27,2 cm ´ 18,2 cm

+ Mép ngoài khung bằng:    

   - Bằng tiến sĩ:                1,9 cm ´ 1,9 cm

   - Các loại bằng khác:     1,25 cm ´ 1,15 cm                    

d) Chất liệu: giấy in và mầu sắc của giấy in riêng cho từng loại bằng

+ Bằng tiến sĩ: giấy sần, hoa vân, mầu hồng.

+ Bằng thạc sĩ: giấy sần trơn, mầu hồng nhạt.

+ Bằng cử nhân: giấy sần trơn, mầu vàng nhạt.

+ Bằng kỹ sư: giấy sần trơn, mầu vàng nhạt.

+ Bằng bác sĩ: giấy sần trơn, mầu vàng nhạt.

+ Bằng dược sĩ: giấy sần trơn, mầu vàng nhạt.

Điều 5. Cách ghi nội dung phôi bằng

1. Bằng tiến sĩ

- Mục “Hiệu trưởng, Viện trưởng . . . . . cấp" ghi tên đơn vị đào tạo (theo phụ lục 1).

- Mục "Ngành": ghi ngành học hoặc chuyên ngành theo danh mục các ngành, chuyên ngành đào tạo được cấp bằng tiến sĩ (theo phụ lục 2).

- Mục "Tại": ghi tên đơn vị đào tạo (theo phụ lục 1).

- Mục "Cho": ghi họ, tên đệm, tên, giới tính của người được cấp bằng (giới tính đặt trước họ tên và ghi ông/bà).

- Mục "Sinh ngày:…Tại…": ghi ngày, tháng, năm sinh và nơi sinh (đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại thời điểm cấp bằng) của người được cấp bằng; đối với người được cấp bằng không mang quốc tịch Việt Nam thì ghi tên quốc gia của họ.

- Mục "Hà Nội, ngày…tháng…năm…": ghi ngày, tháng, năm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc Hiệu trưởng hoặc Viện trưởng ký cấp bằng.

2. Bằng thạc sĩ

- Mục “Hiệu trưởng … cấp” ghi tên đơn vị đào tạo (theo phụ lục 1).

- Mục "Ngành": ghi ngành học hoặc chuyên ngành theo danh mục các ngành, chuyên ngành đào tạo được cấp bằng thạc sĩ (theo phụ lục 3).

- Mục "Tại": ghi tên đơn vị đào tạo (theo phụ lục 1).

- Mục "Cho": ghi họ, tên đệm, tên, giới tính của người được cấp bằng (giới tính đặt trước họ tên và ghi ông/bà).  

- Mục "Sinh ngày: … Tại…": ghi ngày, tháng, năm sinh và nơi sinh (đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại thời điểm cấp bằng) của người được cấp bằng; đối với người được cấp bằng không mang quốc tịch Việt Nam thì ghi tên quốc gia của họ.

- Mục "Hà Nội, ngày…tháng…năm…": ghi ngày, tháng, năm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc Hiệu trưởng ký cấp bằng.

3. Bằng cử nhân, kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ

- Mục “Hiệu trưởng … cấp” ghi tên đơn vị đào tạo (theo phụ lục 1).

- Mục "Ngành": ghi ngành học theo danh mục các ngành đào tạo được cấp bằng cử nhân, kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ (theo phụ lục 4,5,6,7).

- Mục "Hình thức đào tạo": ghi tương ứng:

   + Chính quy (tiếng Anh: Full-time).

   + Vừa làm vừa học (tiếng Anh: In-service).

- Mục "Hạng": Ghi tương ứng với các hạng sau:

   + Xuất sắc (tiếng Anh: High Distinction).

   + Giỏi (tiếng Anh: Distinction).

   + Khá (tiếng Anh: Credit).

   + Trung bình (tiếng Anh: Pass).

- Mục "Tại": ghi tên đơn vị tổ chức đào tạo (theo phụ lục 1).

- Mục "Cho": ghi họ, tên đệm, tên, giới tính của người được cấp bằng (giới tính đặt trước họ tên và ghi ông/bà).   

- Mục "Sinh ngày:…Tại…": ghi ngày, tháng, năm sinh và nơi sinh (đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại thời điểm cấp bằng) của người được cấp bằng; đối với người được cấp bằng không mang quốc tịch Việt Nam thì ghi tên quốc gia của họ.

- Mục "Hà Nội, ngày…tháng…năm…": ghi ngày, tháng, năm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc Hiệu trưởng ký cấp bằng.

- Đối với bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ký cần ghi bổ sung mục "Chủ nhiệm khoa" ở bên trái mục "Giám đốc" để Chủ nhiệm khoa ký (không đóng dấu của Khoa) trước khi trình Giám đốc ký văn bằng.

Điều 6. Chứng chỉ của các đơn vị đào tạo

Nội dung, kích thước, chất liệu, mầu sắc cũng như cách ghi nội dung phôi chứng chỉ do Thủ trưởng đơn vị đào tạo quy định bằng văn bản.

 

>>> Toàn văn Quyết định 1868/QĐ-ĐHQGHN về việc Ban hành Quy định về văn bằng, chứng chỉ của ĐHQGHN

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :