Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Thắng Lợi
Tên Luận án: Hoàn thiện pháp luật về lao động chưa thành niên trong điều kiện hội nhập quốc tế.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN THẮNG LỢI   
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh 5 tháng 4 năm 1976                        
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2291/SĐH ngày 8/12/2006 của Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
- Văn bản số 68/ĐT-KL ngày 7/2/2007 của Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội về thay đổi đề tài luận án.
- Văn bản gia hạn số 923/QĐ-KL ngày 30/12/2010 của Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội về thay đổi trong quá trình đào tạo tiến sỹ.
7. Tên Luận án: Hoàn thiện pháp luật về lao động chưa thành niên trong điều kiện hội nhập quốc tế.
8. Chuyên ngành: Luật kinh tế                 
9. Mã số: 62.38.50.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đào Thị Hằng
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
Luận án là công trình chuyên khảo cấp tiến sỹ đầu tiên nghiên cứu pháp luật về người lao động chưa thành niên. Với mong muốn góp phần hoàn thiện quy định pháp luật về người lao động chưa thành niên nói riêng, pháp luật lao động nói chung, luận án đã có những điểm mới sau đây:
- Góp phần luận giải hệ thống lý luận về lao động chưa thành niên và pháp luật điều chỉnh đối tượng này trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cụ thể:
+ Chỉ rõ cơ sở để xác định khái niệm người lao động chưa thành niên, xác định các đặc điểm riêng của đối tượng này để phân biệt với các loại lao động khác, đồng thời làm căn cứ cho việc hoàn thiện các quy định riêng đối với họ.
+ Chỉ rõ mục đích, ý nghĩa của việc điều chỉnh pháp luật đối với người lao động chưa thành niên.
+ Nêu ra những nguyên tắc điều chỉnh pháp luật riêng đối với người lao động chưa thành niên.
+ Xác định các tác động chủ yếu của quá trình hội nhập quốc tế đối với pháp luật về người lao động chưa thành niên.
- Luận án đã phân tích, chỉ ra những kinh nghiệm của một số nước khi điều chỉnh pháp luật đối với người lao động chưa thành niên. Đây là một trong những cơ sở tham khảo quan trọng nhằm so sánh và hoàn thiện pháp luật về người lao động chưa thành niên ở nước ta.
- Luận án đưa ra sự đánh giá toàn diện về thực trạng pháp luật đối với người lao động chưa thành niên ở Việt Nam và chỉ ra những vấn đề cần phải sửa đổi, bổ sung trong hệ thống pháp luật.
- Luận án đã xác định những yêu cầu cần thiết của việc hoàn thiện các quy định hiện hành về người lao động chưa thành niên, đề xuất thêm một số giải pháp kèm theo luận giải cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật lao động về người lao động chưa thành niên.
Xem thêm thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :