Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Văn Đại
Tên đề tài luận án: Quản lý nhà nước cấp tỉnh đối với các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  PHẠM VĂN ĐẠI             

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:  17/ 8/1961                                

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 4156/QĐ-SĐH ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Quản lý nhà nước cấp tỉnh đối với các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục             

9. Mã số: 62 14 05 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc, PGS.TS Bùi Văn Quân

11. Tóm tắt kết quả mới của luận án:

Luận án xây dựng định nghĩa khái niệm cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài (GDCYTNN); xác định nội dung quản lý nhà nước về giáo dục đối với các cơ sở GDCYTNN theo phân cấp quản lý ở cấp tỉnh; xây dựng các tiêu chí đánh giá chính sách giáo dục trong quản lý các cơ sở GDCYTNN ở Việt Nam. Khái quát các vấn đề hiện đang đặt ra cho quản lý nhà nước về giáo dục đối với các cơ sở GDCYTNN theo phân cấp quản lý ở cấp tỉnh của Việt Nam, từ đó đề xuất các biện pháp tác động đến bộ máy quản lý, hệ thống chính sách và chất lượng nhân lực trong bộ máy quản lý nhà nước về giáo dục đối với các cơ sở GDCYTNN nhằm giải quyết các vấn đề đang đặt ra với  quản lý nhà nước về giáo dục ở cấp tỉnh đối với các cơ sở GDCYTNN hiện nay. Trong và bằng việc giải quyết các vấn đề này sẽ đạt được mục đích tăng cường quản lý nhà nước về giáo dục ở cấp tỉnh đối với các cơ sở GDCYTNN trong thời gian tới ở nước ta.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Ứng dụng trong đánh giá chính sách quản lý nhà nước về giáo dục đối với các cơ sở GDCYTNN hiện hành và thiết kế bộ máy chuyên trách ở các sở giáo dục và đào tạo để quản lý các cơ sở GDCYTNN.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :