Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Đình Thái
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu biến động môi trường trầm tích trong Holocen muộn phục vụ quy hoạch phát triển bền vững khu vực cửa sông Đồng Nai.

English

1. Họ và tên NCS: Nguyễn Đình Thái                              

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     10/9/1981                                             

4. Nơi sinh: Quảng Bình

5. Quyết định công nhận NCS: Quyết định số 5429/QĐ-SĐH ngày 30/10/2008 của
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không  

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu biến động môi trường trầm tích trong Holocen muộn phục vụ quy hoạch phát triển bền vững khu vực cửa sông Đồng Nai.

8. Chuyên ngành: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường        

9. Mã số: 62 85 15 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Trần Nghi,  PGS.TS Đặng Văn Bào

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Kết quả nghiên cứu đóng góp cho nhận biết quy luật phát triển và biến động môi trường trầm tích khu vực cửa sông theo thời gian và không gian giai đoạn từ Holocen muộn (3.000 năm đến nay) trong mối quan hệ với sự thay đổi mực nước biển.

- Nghiên cứu quy luật lan truyền và tích lũy ô nhiễm hữu cơ và kim loại nặng lạch triều sông Thị Vải và cửa sông Đồng Nai trong mối quan hệ với hoạt động thủy thạch động lực.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Những kết quả thu được là cơ sở khoa học giúp cho các nhà quy hoạch hoạch định được các phương án tổ chức lãnh thổ, triển khai các dự án khả thi trong tương lai, xây dựng các phương án phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại theo định hướng phát triển bền vững.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu và hoàn thiện các giải pháp quy hoạch, giải pháp công trình chỉnh trị lạch triều sông Thị Vải. Dẫn nước từ sông Đồng Nai theo các phương án khác nhau nhằm giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường nước và trầm tích đang bức thiết hiện nay.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1]  Trần Nghi, Đinh Xuân Thành, Đặng Mai, Nguyễn Đình Thái, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Hoàng Phương Thảo (2008), “Tiến hoá trầm tích và sự ô nhiễm liên quan ở vùng hạ lưu sông Đồng Nai và hệ lạch triều Thị Vải”, Tạp chí Khoa học và công nghệ Biển 4(T8), tr. 01-18.

[2]  Trần Nghi, Đặng Mai, Đinh Xuân Thành, Nguyễn Đình Thái, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Hoàng Phương Thảo (2008), “Đặc điểm địa hoá môi trường và hiện trạng ô nhiễm vùng hạ lưu Đồng Nai – Sài Gòn”, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Địa chất biển Toàn quốc lần I: Địa chất Biển Việt Nam và phát triển bền vững (1), tr. 592-602.

[3]  Trần Nghi, Đinh Xuân Thành, Trần Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Thái (2009), “Sequence stratigraphy of Quaternary depositions on the land and at the continental shelf of Vietnam”, VNU Journal of Science, Earth Sciences 25 (1), pp. 32-39.

[4]  Trần Nghi, Nguyễn Đình Thái, Phạm Thu Thảo, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Đinh Xuân Thành, Trần Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Huyền Trang, Trần Thị Dung (2013), “Đánh giá tác động của sự dâng cao mực nước biển hiện đại đến quá trình xói lở bờ biển ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp ứng phó”, Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ 644 (1/2013), ISSN 1859-4794, tr 44-50.

 Vũ Quang - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   |