Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Ngô Thị Kiều Oanh
Tên đề tài luận án: “Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cấp khoa tại trường đại học theo hướng chuẩn hoá”

1. Họ và tên: Ngô Thị Kiều Oanh                                   

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 23/5/1971                                    

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định nghiên cứu sinh số: 3206/QĐ-SĐH ngày 08/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cấp khoa tại trường đại học theo hướng chuẩn hoá”

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                   

9. Mã số: 62 14 01 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

- Người hướng dẫn khoa học 1: PGS.TS.Đặng Xuân Hải

- Người hướng dẫn khoa học 2: PGS.TS.Đặng Quốc Bảo

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án làm rõ cơ sở khoa học cho việc phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cấp khoa, cụ thể là trưởng khoa ở một trường đại học; góp phần làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trong trường đại học nói chung, đi sâu vào lí luận phát triển đội ngũ trưởng khoa tại trường đại học theo hướng chuẩn hóa.

- Đề xuất 7 biện pháp để phát triển đội ngũ trưởng khoa nói riêng và cán bộ quản lý cấp khoa nói chung,  gồm:

(1) Tổ chức quán triệt nhận thức về công tác phát triển đội ngũ trưởng khoa theo hướng chuẩn hóa đối với những người có liên quan

(2) Tổ chức xây dựng khung chuẩn năng lực cho vị trí trưởng khoa nhằm phát triển đội ngũ trưởng khoa theo hướng chuẩn hóa

(3) Triển khai quy hoạch đội ngũ trưởng khoa theo hướng chuẩn hóa

(4) Cải tiến phương thức tuyển chọn, bổ nhiệm trưởng khoa theo hướng chuẩn hóa, đảm bảo tính khách quan, công bằng, có yếu tố cạnh tranh

(5) Triển khai các hoạt động bồi dưỡng đội ngũ trưởng khoa ở cả 3 giai đoạn: Trước, trong quy hoạch và sau bổ nhiệm theo yêu cầu chuẩn hóa

(6) Đổi mới quá trình đánh giá trưởng khoa theo chuẩn chức danh nghề nghiệp nhằm tăng động lực phát triển cho đội ngũ này

(7) Tạo điều kiện, môi trường để đội ngũ trưởng khoa không ngừng phấn đấu đạt chuẩn

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có):

Đề tài xuất phát từ nhu cầu thực tiễn về phát triển đội ngũ trưởng khoa tại các trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội nên kết quả của đề tài sẽ quay lại phục vụ trực tiếp công tác phát triển đội ngũ này ở các trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các biện pháp đề xuất có cơ sở lý thuyết, thực tiễn và dựa trên điều kiện thực tế của các trường đại học nên có thể sử dụng hiệu quả trong thực tiễn ở các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Luận án là công trình nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh, kết quả của luận án có thể làm cơ sở góp phần nghiên cứu xây dựng quy định, chính sách cũng như các tài liệu hướng dẫn tương ứng trong lĩnh vực phát triển đội ngũ cán bộ quản lý nói chung, đội ngũ trưởng khoa nói riêng tại các trường đại học.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1.   Ngô Thị Kiều Oanh, (09/2012),Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đại học”, Tạp chí Quản lý Giáo dục, số 40, tr.30-36.

2.   Ngô Thị Kiều Oanh, (2014),Chuẩn hóa cán bộ quản lý cấp khoa ở các trường đại học thuộc đại học Quốc gia Hà Nội”, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, mã số CS2012.12. Nghiệm thu 2014.

3.   Ngô Thị Kiều Oanh, (9/2014),Vai trò của chủ nhiệm khoa trong đổi mới phương pháp dạy học đại học”, Tạp chí Quản lý Giáo dục, số 64, tr.14-16.

4.   Ngô Thị Kiều Oanh, (2014),Vai trò của chủ nhiệm khoa đối với việc xây dựng chuẩn đầu ra cho chương trình đào tạo trong bối cảnh thực hiện đổi mới giáo dục”, Tạp chí khoa học ĐHQGHN, chuyên san KHXHNV số 3/2014, tr.63-67.

5.   Ngô Thị Kiều Oanh, (4/2014),Năng lực quản lý của chủ nhiệm khoa trong trường đại học”, Tạp chí Quản lý Giáo dục, số 59, tr.28-31.

6.   Ngô Thị Kiều Oanh, (8/2014), “Thực trạng phát triển đội ngũ Trưởng khoa trong hệ thống các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nữ trí thức với sự nghiệp phát triển đất nước”tr.247-262, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

>>>>> Xem thông tin bằng tiếng Anh.

                                              

 Thuỷ Lê - VNU - UED
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :