Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Lương Uyên
Tên đề tài luận án: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng con người.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Lương Uyên      

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 26 tháng 06 năm 1981                                  

4. Nơi sinh: Bắc Giang

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3202/QĐ-SĐH, ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng con người.

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học                                 

9. Mã số: 62 31 27 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Mạch Quang Thắng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Phân tích cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn và phẩm chất cá nhân hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng con người.

- Phân tích, làm sáng tỏ những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng con người, góp phần nhận thức sâu sắc thêm tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. Đối tượng được giải phóng là tất cả những người bị áp bức, những người cùng khổ trong xã hội. Con đường giải phóng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, thông qua ba cuộc cách mạng: giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Lực lượng giải phóng là lực lượng của chính những con người bị áp bức, bóc lột với lực lượng nòng cốt là giai cấp công nhân, giai cấp nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước trên thế giới đang đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng con người. Nội dung giải phóng con người mang tính cách mạng triệt để sâu sắc, được thể hiện trên hai mặt:

Thứ nhất, xóa bỏ tình trạng áp bức, bóc lột nô dịch con người, xóa bỏ các điều kiện làm tha hóa con người để con người được làm chủ bản thân và xã hội, được hưởng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

Thứ hai, điều quan trọng hơn là tạo điều kiện thuận lợi trên tất cả các mặt: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội để khơi dậy, phát huy mọi tiềm năng, năng lực vốn có trong con người, làm cho con người được khởi phát toàn bộ sức mạnh về vật chất và tinh thần, không ngừng tiến lên, phát triển.

- Phân tích, làm sáng tỏ những giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng con người.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Những kết quả nghiên cứu của luận án góp phần cung cấp cho các cấp, các ngành, các nhà quản lý và những người hoạt động thực tiễn căn cứ lý luận để giải quyết một số vấn đề lý luận đặt ra trong thực tiễn giải phóng con người ở Việt Nam hiện nay.

- Kết quả nghiên cứu của luận án cũng có thể phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy môn học tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển con người Việt Nam toàn diện.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Nguyễn Thị Lương Uyên (2011), “Ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga đến việc lựa chọn con đường cách mạng giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh”, Hội thảo khoa học Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, NXB Chính trị - Hành chính, Hà Nội, tr. 197-202.

- Nguyễn Thị Lương Uyên (2012), “Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhu cầu, lợi ích của nhân dân”, Phát huy các nguồn lực của dân làm lợi cho dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 49-61.

- Nguyễn Thị Lương Uyên (2014), “Phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất của nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Đặc san Hồ Chí Minh học (2), tr. 87-94.

- Nguyễn Thị Lương Uyên (2014), “Quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về giải phóng con người”, Tạp chí Lịch sử Đảng (7), tr. 28-32.

- Nguyễn Thị Lương Uyên (2014), “Giải phóng con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh”, Báo điện tử Tuyên giáo đăng ngày 1-8-2014  (http:www.tuyengiao.vn/Home/Bao-ve-nen-tang-cua-Dang/66532/giai-phong-con-nguoi-trong-tu-tuong-ho-chi-minh).

- Nguyễn Thị Lương Uyên (2014), “Tư tưởng vì dân trong Di chúc của Hồ Chí Minh”, Tạp chí Mặt trận (129+130), tr. 38-42.

- Nguyễn Thị Lương Uyên (2014), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng con người”, Tạp chí Giáo dục lý luận (217), tr. 15-19.

- Nguyễn Thị Lương Uyên (2015), “Vấn đề giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Giáo dục lý luận (223+224), tr. 53-55.

- Nguyễn Thị Lương Uyên (2015), “Thực hành công bằng xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tư tưởng Hồ Chí Minh giá trị nhân văn và phát triển, NXB Lý luận chính trị, Hà Nội, tr. 533-541.

>>>>> Xem thông tin chi tiết bản tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :