Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Văn Thìn
Tên đề tài luận án: Chế tạo, nghiên cứu vật liệu ZnO thích hợp cho bức xạ laser ngẫu nhiên

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Văn Thìn                   2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     16/08/1976                                                        4. Nơi sinh: Hà Tĩnh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 2259/SĐH ngày 07/12/2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không  

7. Tên đề tài luận án: Chế tạo, nghiên cứu vật liệu ZnO thích hợp cho bức xạ laser ngẫu nhiên

8. Chuyên ngành: Vật lý Chất rắn                                               

9. Mã số: 62 44 07 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính: PGS.TS Nguyễn Thế Bình     

                                                            Hướng dẫn phụ: PGS.TS Tạ Đình Cảnh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Lần đầu tiên ở Việt Nam, đã ghi nhận và khảo sát bức xạ laser ngẫu nhiên trên ba hệ đo khác nhau trong đó có một hệ quang phổ laser tự xây dựng.

- Các kết quả thực nghiệm đạt được của luận án đã góp phần khẳng định khả năng phát bức xạ laser ngẫu nhiên từ vật liệu ZnO có cấu trúc thích hợp. Các kết quả này là cơ sở để phát triển nghiên cứu ứng dụng laser ZnO ngẫu nhiên trong thực tiễn.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Hiệu ứng laser ngẫu nhiên trên vật liệu ZnO có nhiều tiềm năng ứng dụng như nguồn sáng trong mạch tổ hợp quang tử, bộ chỉ thị dòng chất lỏng, mã hóa tài liệu…

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ các quá trình vật lý phức tạp của laser ngẫu nhiên trên vật liệu ZnO.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1].             Nguyen The Binh, Nguyen Van Hao, Nguyen Thi Hang, Duong Vu Truong, Pham Van Thin (2006), “Random laser in ZnO powder”, Advances in Optics Photonics Spectroscopy and Applications, Vietnam Academic Press, pp. 298-302.

[2].             Nguyen The Binh, Nguyen Van Hao, Nguyen Thi Hang, Pham Van Thin (2006), “Stimulated Emission and Lasing from ZnO Material”,  VNU Journal of Science, Mathematics - Physics XXII(2AP), pp. 28-31.

[3].                            Phạm Văn Thìn, Dương Vũ Trường, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thế Bình (2007), “Sự phát bức xạ cưỡng bức và microlaser ngẫu nhiên từ màng mỏng ZnO”, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ V, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tr. 592-595.

[4].                            Pham Van Thin, Nguyen The Binh (2008), “ZnO random microlaser excited by nanosecond laser pulses”,  VNU Journal of Science, Mathematics - Physics 24(1S), pp. 121 -124

[5].                            Pham Van Thin, Nguyen Bich Hanh, Dinh Thi Yen, Nguyen The Binh, Ta Dinh Canh (2009), “Random microlaser excited by the third harmonic of Nd:YAG laser”, Advances in Optics Photonics Spectroscopy and Applications, Vietnam Academic Press, pp. 171-174.

[6].                            Do Xuan Tien, Nguyen The Binh, Pham Van Thin (2009), “Time-resolved luminescence spectrum measurement using Nitrogen laser and digital oscilloscope”, Advances in Optics Photonics Spectroscopy and Applications, Vietnam Academic Press, pp. 812-826.

[7].                            Phạm Văn Thìn, Nguyễn Thế Bình, Tạ Đình Cảnh, Phạm Thu Nga (2010), “Chế tạo một số mẫu bột ZnO có khả năng phát xạ laser ngẫu nhiên”,  Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ V, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tr. 519-522.

[8].                            Nguyen The Binh, Pham Van Thin, Pham Thu Nga, Nguyen Anh Tuan (2010),Random lasing from powder of ZnO nanoparticles”, Proceedings the 5th Asian Symposium on Intense Laser Science, Publishing House for Science and Technology, pp. 313-317

[9].                            Nguyen The Binh, Pham Van Thin, Pham Thu Nga, Nguyen Anh Tuan (2011), “Random laser from ZnO of spherical nanoparticles”, VNU Journal of Science, Mathematics - Physics 27(1), pp. 9-13

[10].                            Nguyen The Binh, Pham Van Thin, Pham Thu Nga, Nguyen Anh Tuan (2011), “Random lasing from a layer of ZnO powder  painted on glass substrate under excitation of  nanosecond and picosecond laser pulses”, Communication in Physics 21(4), pp. 353-357

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   |