Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phan Quốc Nguyên
Tên đề tài luận án: Pháp luật về các hình thức khai thác thương mại đối với sáng chế tại Việt Nam

 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phan Quốc Nguyên           2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 05/03/1977                                                            4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 3611/QĐ-SĐH, ngày 22/10/2009 của Giám đốc ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không  

7. Tên đề tài luận án: Pháp luật về các hình thức khai thác thương mại đối với sáng chế tại Việt Nam

8. Chuyên ngành: Luật Kinh tế                                        9. Mã số: 62 38 50 01  

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:     Hướng dẫn chính: PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh

                                                            Hướng dẫn phụ: PGS.TS Lê Thị Thu Thủy

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án là công trình chuyên khảo đầu tiên nghiên cứu một cách chuyên sâu, đầy đủ, toàn diện, có hệ thống các quy định pháp luật về các hình thức khai thác thương mại đối với sáng chế tại Việt Nam trên cơ sở so sánh, đúc rút kinh nghiệm thực tiễn trong các quy định pháp luật của một số quốc gia trên thế giới cũng như của pháp luật quốc tế.

- Luận án đã phân tích và khẳng định một số quy định được cho là tiến bộ, hợp lý, phù hợp thông lệ quốc tế cũng như chỉ ra những bất cập, hạn chế của pháp luật về các hình thức khai thác thương mại đối với sáng chế tại Việt Nam.

- Luận án đã bước đầu đưa ra một số phương hướng cơ bản và kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về các hình thức khai thác thương mại đối với sáng chế tại Việt Nam đồng thời thúc đẩy việc khai thác thương mại đối với sáng chế tại Việt Nam trong thời gian tới.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Kết quả nghiên cứu và những kiến nghị của luận án góp phần nhất định vào việc bổ sung, phát triển cơ sở lý luận, hoàn thiện hệ thống pháp luật về các hình thức khai thác thương mại đối với sáng chế tại Việt Nam nói riêng và pháp luật về khai thác thương mại đối với sáng chế tại Việt Nam nói chung, đáp ứng các yêu cầu hội nhập quốc tế của Việt Nam.

- Luận án này có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong công tác nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực pháp luật về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, doanh nghiệp, đầu tư, và giao dịch bảo đảm trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về các hình thức khai  thác thương mại đối với sáng chế tại Việt Nam trong giai đoạn tới, phù hợp với điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội Việt Nam và tương thích với pháp luật quốc tế.

- Tăng cường tính khả thi của pháp luật về sở hữu trí tuệ, pháp luật về chuyển giao công nghệ, pháp luật về giao dịch bảo đảm, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật về đầu tư thông qua việc kiện toàn các cơ chế thực thi.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Phan Quốc Nguyên (2012), “Bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong khoa học-công nghệ”, Tạp chí Cộng sản  (71), tr.8-11.

[2] Phan Quoc Nguyen and Ho Thuy Ngoc (2014), “Exploitation and Commercialization of Inventions Towards Green Economy”, Journal of Business and Economics (Jbe20140616-1), Academic Star Publishing Company, USA (12, December 2014), tr. 2400-2405.

[3] Phan Quốc Nguyên (2015), “Hoàn thiện các quy định pháp luật về điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế ở Việt Nam”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật 11(331), tr.69-73.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Cấn Hương - VNU-LAW
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   |