Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Thị Hiền
Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo thực hiện dồn điền đổi thửa từ năm 1996 đến năm 2013

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thị Hiền         

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 12 tháng 08 năm 1982                   

4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3202/QĐ-SĐH, ngày 8 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định số 927/QĐ-SĐH ngày 6 tháng 5 năm 2014 về việc điều chỉnh tên luận án tiến sỹ của  Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

- Quyết định số 734/QĐ-SĐH ngày 26 tháng 10 năm 2015 về việc điều chỉnh tên luận án tiến sỹ của  Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo thực hiện dồn điền đổi thửa từ năm 1996 đến năm 2013

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam                                

9. Mã số:  62 22 56 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Hồng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Hệ thống hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về Dồn điền đổi thửa theo hướng Công nghiệp hóa, hiện đại hóa  nông nghiệp nông thôn từ năm 1996 đến năm 2013.

- Phản ánh chân thực quá trình tổ chức chỉ đạo và kết quả thực hiện Dồn điền đổi thửa theo hướng Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn từ năm 1996 đến năm 2013 của Đảng bộ.

- Làm rõ sự phát triển nhận thức của Đảng bộ trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện Dồn điền đổi thửa theo hướng Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn qua các giai đoạn 1996-2006, 2006-2013; góp phần tổng kết thực tiễn và lý luận, gợi mở những bài học kinh nghiệm đúc kết trong quá trình Đảng bộ Thanh Hóa lãnh đạo Dồn điền đổi thửa theo hướng Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Hiện nay, công tác dồn điền đổi thửa vẫn đang diễn ra trên thực tiễn khắp các địa phương trong cả nước. Do đó, những kết quả nghiên cứu của luận án góp phần cung cấp cho các ngành, các cấp, các địa phương và những người hoạt động thực tiễn căn cứ để giải quyết một số vấn đề đặt ra trong thực tiễn dồn điền đổi thửa ở Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu về quá trình tích tụ và tập trung ruộng đất của Đảng và Nhà nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Lê Thị Hiền (2015) "Dồn điền đổi thửa ở tỉnh Thanh Hóa - Từ chủ trương đến thực tiễn”, Tạp chí Lịch sử Đảng (5), tr.104-107.

- Lê Thị Hiền (2015), "Nhìn lại quá trình thực hiện dồn điền đổi thửa phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn", Tạp chí Lý luận Chính trị (6), tr.77-82.

- Lê Thị Hiền (2015), “Đảng cộng sản Việt Nam với chủ trương Dồn điền đổi thửa”, Nội san Trường Chính Trị tỉnh Vĩnh Phúc (2), tr. 8-12.

- Lê Thị Hiền (2015), “Quan điểm về nông dân từ Hồ Chí Minh đến Đảng cộng sản Việt Nam”, Hội thảo cấp Quốc gia (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), tr. 759-769.

- Lê Thị Hiền (2015), “Nhìn lại 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới: Thành tựu và hạn chế”, Nội san Trường Chính Trị tỉnh Vĩnh Phúc (21), tr. 2- 6.

>>>>> Xem thông tin bảntiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   |