Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Việt Dũng
Tên đề tài luận án: Sáng tạo và việc nâng cao năng lực sáng tạo của sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN VIỆT DŨNG

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 03/11/1978

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận Nghiên cứu sinh số 3210/QĐ-SĐH ngày 08/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định thay đổi tên đề tài luận án số 2906/QĐ-XHNV ngày 30/11/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội. 

 7. Tên đề tài luận án: Sáng tạo và việc nâng cao năng lực sáng tạo của sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện nay.

8. Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS

9. Mã số: 62 22 80 05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Nguyễn Anh Tuấn và PGS.TS.Nguyễn Ngọc Hà

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

-  Luận án đã nêu và luận chứng một cách hệ thống những nội dung về bản chất của sáng tạo, năng lực sáng tạo; xác định những phương pháp chung nâng cao năng lực sáng tạo của con người.

- Luận án xác định thực trạng, nguyên nhân và nêu các giải pháp năng cao năng lực sáng tạo của sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Luận án tạo cơ sở lý luận quan trọng để xây dựng chính sách, quy chế nhằm nâng cao năng lực sáng tạo của con người Việt Nam hiện nay.

- Luận án có thể cung cấp luận cứ để Ban giám hiệu Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (và có thể, cho nhiều trường đại học khác) đưa ra chính sách, biện pháp cụ thể hơn nhằm nâng cao năng lực sáng tạo của sinh viên Hàng hải, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường.

- Luận án có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên cũng như các nhà nghiên cứu và những ai quan tâm đến sáng tạo và đổi mới giáo dục Đại học ở Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu về những quy luật của sáng tạo.

- Nghiên cứu về phương pháp luận sáng tạo.

- Nghiên cứu về việc xây dựng hệ thống giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục – đào tạo ở Việt Nam hiện nay.

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

1. Trần Việt Dũng (2009), “Sáng tạo và những yếu tố của sáng tạo”, Tạp chí Kinh tế & Phát triển (148 (kỳ 2)), tr.131 – 134, tr.144.

2. Trần Việt Dũng (2010), “Những nguyên tắc nhằm nâng cao hiệu quả trong công việc”, Tạp chí Kinh tế & Phát triển (151(II)), tr.10 – 13, tr.30.

3. Trần Việt Dũng (2013), “Một số suy nghĩ về năng lực sáng tạo và phương hướng phát huy năng lực sáng tạo của con người Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (49), tr.160 – 169.

4. Trần Việt Dũng (2013), “Những nguyên tắc chung phát huy trí tuệ tập thể trong quá trình giải quyết vấn đề”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (9), tr.9 – 14.

5. Trần Việt Dũng (2015), “Nâng cao năng lực sáng tạo của sinh viên đại học ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Giáo dục Lý luận (235), tr.105 – 106, tr.127.

6. Trần Việt Dũng (2015), “Tính đặc thù của hoạt động sáng tạo”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (12/2015), tr.41 – 46.

>>>>> Xem thông tin tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   |