Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Văn Phương
Tên đề tài luận án: Pháp luật về cho vay của ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  Nguyễn Văn Phương      

2.Giới tính:  Nam

3. Ngày sinh:     5/5/1969                                   

4. Nơi sinh:  Nghệ An

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh số: 4150/QĐ-SĐH ngày 15/07/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi tên đề tài Luận án từ “Pháp luật về ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế” thành “Pháp luật về cho vay của ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam”.

7. Tên đề tài luận án: Pháp luật về cho vay của ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

8. Chuyên ngành:          Luật Kinh tế                                          

9. Mã số:   62 38 01 07

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn 1:   PGS.TS. Lê Thị Thu Thủy

                                                            Hướng dẫn 2:   TS. Nguyễn Thị Lan Hương

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án là công trình nghiên cứu khoa học đầu tiên nghiên cứu một cách chuyên biệt, trực diện, toàn diện và có hệ thống các quy định của pháp luật về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.

- Luận án phân tích, xác định và làm rõ khái niệm, bản chất pháp lý, đặc điểm của hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam; quá trình thành lập và hoạt động của ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.

- Luận án làm rõ thực trạng các quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam; phát hiện một số bất cập, hạn chế các quy định của pháp luật cần được sửa đổi, bổ sung nhằm giúp hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam phù hợp với thực tiễn và hợp lý hơn.

- Luận án đưa ra các giải pháp chi tiết, cụ thể hoàn thiện các quy định chung về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam trên cơ sở kế thừa, phát triển và chọn lọc các nghiên cứu, tổng kết có liên quan cả trong nước và nước ngoài, đồng thời phù hợp với bối cảnh Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu, rộng vào kinh tế quốc tế.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Nội dung và kết quả nghiên cứu của luận án được sử dụng làm tư liệu tham khảo giúp cho việc sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chế định pháp luật về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Ngoài ra, Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong ngành luật. 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Nguyễn Văn Phương và Mai Thị Thu (2014), Vướng mắc về thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai và quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua nhà ở, Tạp chí ngân hàng (8), tr.23-28.

[2] Nguyễn Văn Phương (2013), Khó khăn từ xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ xấu, Tạp chí ngân hàng (13), tr.17-23.

[3] Nguyễn Văn Phương (2007), Hoàn thiện pháp luật về bảo đảm tiền vay trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Tạp chí ngân hàng (1), tr.7-14.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Thu Thủy - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   |