Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Tiến Dũng
Tên đề tài luận án: Đảng bộ thành phố Hà Nội lãnh đạo phát triển kinh tế ngoại thành từ năm 1991 đến năm 2008

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Tiến Dũng                              

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 03/10/1976                                                                       

4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 1182/QĐ-SĐH ngày 28/12/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: điều chỉnh tên luận án theo quyết định số 3033 QĐ/XHNV ngày 07/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ thành phố Hà Nội lãnh đạo phát triển kinh tế ngoại thành từ năm 1991 đến năm 2008

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam       

9. Mã số: 62 22 56 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:                       PGS.TS Trần Kim Đỉnh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Góp phần làm rõ chủ trương, đường lối của Đảng đối với khu vực kinh tế nông nghiệp, nông thôn thông qua xem xét quá trình vận dụng thực tế tại địa phương, ở đây là vùng ngoại thành thành phố Hà Nội.

- Dựng lại bức tranh toàn cảnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế ngoại thành của Đảng bộ thành phố Hà Nội từ năm 1991 đến năm 2008.

- Đánh giá những ưu điểm, hạn chế và rút ra một số kinh nghiệm trong lãnh đạo phát triển kinh tế ngoại thành của Đảng bộ thành phố Hà Nội.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể là tư liệu tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách của thành phố Hà Nội khi xây dựng những chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế ngoại thành ở những giai đoạn sau.

- Luận án là tài liệu tham khảo cho những nghiên cứu về thành phố Hà Nội nói chung, ngoại thành thành phố Hà Nội nói riêng trong thời kỳ đổi mới.

- Luận án có thể làm tài liệu tham khảo để nghiên cứu lịch sử Đảng bộ thành phố  Hà Nội giai đoạn 1991 - 2008.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

- Biến đổi kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội thời hiện đại (từ năm 1945 đến nay)

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Lê Tiến Dũng (2015), “Quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế khu vực nông thôn ngoại thành Hà Nội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1991 - 2000)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (298), tr.99-102.

2. Lê Tiến Dũng (2015), “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Sóc Sơn trong 20 năm đổi mới”, Tạp chí Giáo dục lý luận (235), tr.152-153.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   |