Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phan Thị Kim
Tên đề tài luận án: Sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu ở thành phố Hải Phòng hiện nay.

1.     Họ và tên nghiên cứu sinh:  Phan Thị Kim

2.     Giới tính: Nữ

3.     Ngày sinh: 27/07/ 1955

4.     Nơi sinh: Hải Phòng

5.     Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2416/2015/QĐ-XHNV, ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6.     Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7.     Tên đề tài luận án: Sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu ở thành phố Hải Phòng hiện nay.

8.     Chuyên ngành: Tôn giáo học

9.     Mã số: 62 22 90 01

10.   Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Hữu Vui

11.   Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Là luận án Tôn giáo học đầu tiên nghiên cứu chuyên sâu về sự hội nhập giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu hiện nay trên một địa bàn cụ thể: thành phố Hải Phòng.

- Luận án chỉ ra cở sở của sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt ở thành phố Hải Phòng hiện nay.

- Qua khảo cứu, điền dã, phỏng vấn và điều tra xã hội học ở thực tế, luận án phân tích biểu hiện của sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu ở thành phố Hải Phòng hiện nay thể hiện ở các mặt: niềm tin và thực hành tín ngưỡng tôn giáo, sự thờ cúng và lễ hội tôn giáo của Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu ở Hải Phòng. Chỉ ra đặc điểm cơ bản của sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu ở thành phố Hải Phòng hiện nay.

- Luận án dự báo xu hướng vận động, phát triển của sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu ở Hải Phòng hiện nay; phân tích giá trị của sự dung hợp, từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm phát huy và bảo tồn các giá trị này trong bối cảnh hiện nay.  

12.    Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho việc hoạch định chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta đối với Phật giáo, và tín ngưỡng thờ Mẫu, phục vụ nghiên cứu, giảng dạy về tôn giáo ở Việt Nam nói chung, Phật giáo, tín ngưỡng thờ Mẫu nói riêng.

13.  Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Tiếp tục nghiên cứu sâu về sự dung hợp Phật giáo và các tín ngưỡng bản địa của người Việt, đặc biệt là với tín ngưỡng thờ Mẫu

- Nghiên cứu về xu hướng phát triển của Phật giáo ở Việt Nam trong thời gian tới

- Bảo tồn và phát huy giá trị của Phật giáo

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

1.   Phan Thị Kim (2015), "Sự dung hợp giữa tín ngưỡng thờ Mẫu và Phật giáo qua nghi lễ tôn giáo (Nghiên cứu tại thành phố Hải Phòng)", Tạp chí Giáo dục lý luận (238), tr. 33-36.

2. Phan Thị Kim (2015), "Sự dung hợp giữa Phật giáo với thờ Mẫu qua niềm tin tôn giáo: Nghiên cứu một số trường hợp tại Hải Phòng", Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (10), tr. 78-88.

3. Phan Thị Kim (2015), "Bảo tồn các giá trị của sự dung hợp Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu ở thành phố Hải Phòng hiện nay", Tạp chí Cộng sản,https://www.tapchicongsan.org.vn.

4. Phan Thị Kim (2016), "Các xu hướng của sự dung hợp giữa Phật giáo với tín ngưỡng thờ Mẫu ở thành phố Hải Phòng hiện nay", Tạp chí Công tác Tôn giáo (3), tr. 35-40.

 

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   |