Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS NGuyễn Khắc Trinh
Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo kinh tế nông nghiệp từ năm 2004 đến năm 2013

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Khắc Trinh                 

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:  30/10/1978                                                               

4. Nơi sinh: Thanh Hoá

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2840/QĐ-ĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

-        Quyết định số 294/QĐ-TCT, ngày 26/09/2013 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên Lý luận chính trị về việc điều chỉnh tên đề tài Luận án tiến sĩ

-        Quyết định số 113/QĐ-XHNV, ngày 15/01/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc kéo dài thời gian học tập của nghiên cứu sinh khoá QH-2012-X.

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo kinh tế nông nghiệp từ năm 2004 đến năm 2013

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

9. Mã số:   62.22.56.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Vũ Quang Hiển

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án hệ thống hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk về phát triển kinh tế nông nghiệp từ năm 2004 đến năm 2013.

- Luận án khái quát những kết quả, hạn chế của quá trình chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế nông nghiệp, từ đó chỉ ra nguyên nhân và có những đánh giá về việc xác định hướng đi, giải pháp và quá trình tổ chức thực hiện việc phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh.

- Luận án rút ra một số kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk trong phát triển kinh tế nông nghiệp sau 10 năm chia tách tỉnh (2004 - 2013).

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu và giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung; Đường lối phát triển kinh tế nông nghiệp nói riêng; cho việc hoạch định và thực thi các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp của Đảng và Nhà nước, nhất là Đảng bộ và Chính quyền các cấp và các cơ quan ban ngành trong tỉnh Đắk Lắk.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Vai trò của kinh tế nông nghiệp trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

- Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Việc thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở khu vực Tây Nguyên…

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

  1. Nguyễn Khắc Trinh (2014), “Góp bàn về di dân tự do trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (2000 – 2010)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (288), tr. 61-64.

  2. Nguyễn Khắc Trinh (2016), “Chuyển dịch CCKT nông nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk (2005 – 2015) – Một số kết quả và bài học kinh nghiệm”, Tạp chí Lịch sử Đảng (304), tr. 85-87.

>>>>> Bản thông tin tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   |