Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Phương Hải
Tên đề tài luận án: Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo kinh tế đối ngoại từ năm 1991 đến năm 2010

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Phương Hải           

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 19/10/1982                                                                             

4. Nơi sinh: Hải Phòng         

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 31/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo kinh tế đối ngoại từ năm 1991 đến năm 2010

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                        

9. Mã số: 62 22 03 15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Đăng Tri

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Phân tích và làm rõ tiềm năng, lợi thế trong phát triển KTĐN của thành phố Hải Phòng.

- Khái quát và hệ thống hoá chủ trương của Đảng bộ thành phố Hải Phòng, những bước phát triển trong các chủ trương của Đảng bộ thành phố đối với KTĐN qua hai giai đoạn: 1991 - 2000; 2001 - 2010.

- Phục dựng lại một cách khách quan thực tiễn phát triển của KTĐN Hải Phòng dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong những năm 1991 - 2010 với ưu điểm, hạn chế; rút ra những kinh nghiệm lịch sử.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Luận án cung cấp hệ thống tư liệu lịch sử liên quan đến đề tài Đảng lãnh đạo phát triển KTĐN.

- Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Hải Phòng, góp phần bổ sung căn cứ lý luận và thực tiễn cho công cuộc đẩy mạnh phát triển KTĐN Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

         Tìm hiểu chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế đối ngoại trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Nguyễn Phương Hải (2014), “Quan điểm của Hồ Chí Minh về kinh tế đối ngoại và sự vận dụng của Đảng trong lãnh đạo phát triển kinh tế đối ngoại ở nước ta thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Giáo dục Lý luận (216), tr. 9 - 13.

- Nguyễn Phương Hải (2014), “Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở thành phố Hải Phòng”, Tạp chí Lịch sử Đảng (285), tr. 101 - 104.

- Lê Văn Phong - Nguyễn Phương Hải (2015), “Bàn về xây dựng văn hoá doanh nghiệp thời kỳ hội nhập”, Tạp chí Thông tin đối ngoại (130), tr. 50 - 53.

- Nguyễn Phương Hải (2015), “Tìm hiểu những quan điểm có tính nguyên tắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế đối ngoại”, Tạp chí khoa học Trường Đại học Hải Phòng (8), tr. 12 - 18.

- Nguyễn Phương Hải (2016), “Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo đổi mới hoạt động xuất, nhập khẩu (1991 – 2000)”, Tạp chí Lịch Sử Đảng (308), tr. 83 - 86.

>>>>> Xem thêm bản thông tin tiếng Anh

 Lê Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   |