Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Chu Thành Huy
Tên đề tài luận án: Cơ sở địa lý cho phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại các di sản thế giới ở Việt Nam (nghiên cứu trường hợp vịnh Hạ Long và đô thị cổ Hội An)

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Chu Thành Huy                

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 05/6/1983                                                

4. Nơi sinh: Thái Nguyên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 3201/QĐ-SĐH ngày 08 tháng  11 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội           

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận án: Cơ sở địa lý cho phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại các di sản thế giới ở Việt Nam (nghiên cứu trường hợp vịnh Hạ Long và đô thị cổ Hội An)

8. Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường        9. Mã số: 62850101

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn chính: PGS.TS Trần Đức Thanh     

                                                             Hướng dẫn phụ: PGS.TS Phạm Quang Tuấn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Xây dựng được cơ sở lý luận về phân khu chức năng du lịch dựa vào cộng đồng trong một khu di sản thế giới tại Việt Nam, bao gồm các vấn đề: mục đích, nguyên tắc và phương pháp, cấp phân vị, các tiêu chí phân vùng.

- Xây dựng cơ sở lý luận về đánh giá điều kiện cho phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại các di sản thế giới ở Việt Nam theo các tiểu khu chức năng, gồm 5 tiêu chí: độ hấp dẫn, không gian văn hóa, thái độ cộng đồng, cơ sở vật chất - kỹ thuật và khả năng tiếp cận;

- Làm rõ được tiềm năng, hiện trạng phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại hai khu di sản thế giới vịnh Hạ Long và đô thị cổ Hội An; 

- Phân chia lãnh thổ khu vực di sản thế giới vịnh Hạ Long thành 2 khu với 6 tiểu khu chức năng và khu vực di sản thế gới đô thị cổ Hội An thành 1 khu và 4 tiểu khu chức năng cho phát triển du lịch dựa vào cộng đồng;

- Đề ra được hệ thống các giải pháp nhằm phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại hai khu di sản một cách bền vững trên cơ sở giải pháp về không gian phát triển du lịch dựa vào cộng đồng.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Kết quả của luận án là cơ sở khoa học quan trọng trong việc quy hoạch, tổ chức lãnh thổ du lịch nói chung và du lịch dựa vào cộng đồng tại các địa phương.

- Kết quả của luận án là tài liệu học tập, tham khảo tốt cho các nhà nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên thuộc lĩnh vực địa lý, quản lý tài nguyên môi trường, du lịch dựa vào cộng đồng cũng như công tác quản lý di sản thế giới.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Đánh giá điều kiện phát triển du lịch dựa vào cộng đồng cho từng sản phẩm (loại hình du lịch) tại mỗi tiểu khu;

- Tổ chức lãnh thổ du lịch dựa vào cộng đồng tại các khu di sản trên cơ sở kết quả phân khu chức năng và đánh giá điều kiện phát triển tại các tiểu khu chức năng.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1].  Chu Thành Huy, Hoàng Bích Ngọc, Nguyễn Thị Bích Liên, Trần Hoàng Tâm        (2012), "Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch khu vực di sản thế giới Vịnh Hạ Long phục vụ nghiên cứu, phát triển du lịch cộng đồng", Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên T.96 (8), tr. 243-247.

[2].   Chu Thành Huy, Nguyễn Thị Bích Liên (2012), "Nghiên cứu thực trạng tham gia của cộng đồng tại khu vực di sản thế giới vịnh Hạ Long trong hoạt động du lịch", Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 6, Huế, tr. 161-166.

[3].   Chu Thành Huy, Trần Đức Thanh (2013), "Đề xuất mô hình phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại các di sản thế giới ở Việt Nam", Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên T. 109 (9), tr. 161-167.

[4]   Chu Thành Huy, Nguyễn Thị Bích Liên (2014), "Nghiên cứu hiện trạng mô hình du lịch dựa vào cộng đồng tại di sản thế giới VHL và đô thị cổ Hội An", tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, Tp Hồ Chí Minh, tr. 1043-1049.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Quang Vũ - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   |