Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Ngọc Bích
Tên đề tài luận án: Nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước và Nghị định thư Madrid.

1. Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Ngọc Bích        

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 21/11/1970                                                           

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4439/QĐ-ĐT ngày 20/12/2012

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận án: Nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước và Nghị định thư Madrid.

8. Chuyên ngành: Luật Quốc tế                                     

9. Mã số: 62380108

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đoàn Năng; TS. Lê Văn Bính

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

- nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ bản về đăng ký quốc tế nhãn hiệu như khái niệm đăng ký nhãn hiệu, đăng ký quốc tế; đặc điểm điều chỉnh pháp lý về hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu (điều ước quốc tế, pháp luật quốc gia, mối quan hệ giữa pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia); hiệu quả của việc sử dụng hệ thống Madrid; các yếu tố bảo đảm và tiêu chí đánh giá việc sử dụng hiệu quả hệ thống Madrid; và xu hướng phát triển của hệ thống Madrid;

- khái quát xu hướng gia nhập hệ thống; nghiên cứu và đánh giá thực tiễn sử dụng hệ thống tại một số thành viên của hệ thống như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam; làm rõ các rào cản đối với việc sử dụng hiệu quả hệ thống Madrid.

- phân tích nhu cầu nâng cao hiệu quả hệ thống Madrid nhằm tạo thuận lợi cho người sử dụng và đáp ứng yêu cầu hội nhập và thực thi cam kết trong các điều ước quốc tế;

- đề xuất các khuyến nghị hoàn thiện và kiện toàn hệ thống, cụ thể là: các khuyến nghị hoàn thiện pháp luật quốc gia, pháp luật quốc tế; các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan thực thi như văn phòng quốc tế, cơ quan đăng ký quốc gia; các cơ quan thực thi khác; các giải pháp khuyến khích nâng cao hiệu quả sử dụng từ phía người nộp đơn/chủ sở hữu và luật sư/đại diện chủ thể quyền và các tổ chức xã hội nghề nghiệp.

 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn. Luận án góp phần xây dựng, hoàn thiện cơ sở lý luận và hoàn thiện pháp luật về đăng ký quốc tế nhãn hiệu, đồng thời, cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích cho người sử dụng hệ thống để áp dụng pháp luật và sử dụng hiệu quả hệ thống Madrid. Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo để xây dựng, hoạch định chính sách và pháp luật; thực thi bảo hộ quyền SHTT; nghiên cứu, giảng dạy và áp dụng pháp luật.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

·                      

“Đăng ký quốc tế theo hệ thống Madrid”, Tạp chí nghề luật, 1/2017.

·                      

“Hoàn thiện pháp luật về đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo hệ thống Madrid”, Tạp chí luật học, 10/2016, tr. 14- 23.

·                      

“Đăng ký nhãn hiệu Liên minh châu Âu – cơ hội và thách thức đối với người nộp đơn Việt Nam”, Tạp chí nghề luật, 5/2016, tr. 87-92.

·                      

“Sử dụng hệ thống Madrid để đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài”, Tạp chí luật sư Việt Nam, Số 8 (8/2016), tr. 25 – 27.

·                      

“Đăng ký nhãn hiệu tại châu Âu – phương thức nộp đơn nào hiệu quả nhất”, Tạp chí dân chủ và pháp luật, (10/2016).

·                      

“Hệ thống Madrid – Công cụ hữu hiệu để đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, 7(315/2014), tr. 75-84.

·                      

“International Registration of Trademark under Madrid Protocol & Agreement – Vietnam’s Approach in reference to the Japanese Experience”, APIC, JPO, www.jpo.go.jp/torikumi_e/kokusai_e/pdf/ipcoop_asia-pacific_e/vietnam.pdf, 2008

 Lê Thủy - Ban Đào tạo, ĐHQGHN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   |