Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đặng Văn Luận
Tên đề tài luận án: “Tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đặng Văn Luận.        

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 17/05/1978                                            

4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 2999/2013//XHNV-SĐH ngày 30/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

1. Quyết định số 354/QĐ – SĐH, ngày 24/4/2015 Về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ của NCS Đặng Văn Luận.

2. Quyết định số 4190/QĐ–XHNV, ngày 09/12/2016 Về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ của NCS Đặng Văn Luận.

7. Tên đề tài luận án:Tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay”.

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử 

9.  Mã số: 62.22.03.02

10.  Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Nêu ra và làm sáng tỏ thêm các khái niệm: khái niệm khoa học, công nghệ, tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại, gia đình Việt Nam hiện nay.

- Phân tích, đánh giá thực trạng sự tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay, cùng những vấn đề đặt ra.

- Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy những tác động tính cực và giảm thiểu những tác động tiêu cực của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam  hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Kết quả nghiên cứu của luận án là tài liệu tham khảo rất hữu ích đối với các cơ quan nghiên cứu hoạch định chính sách, cơ quan quản lý Nhà nước các cấp trong việc phát huy những tác động tính cực và giảm thiểu những tác động tiêu cực của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam  hiện nay. Đây cũng là lời cảnh báo với các gia đình khi quá lạm dụng, thậm chí không làm chủ được những công nghệ hiện đại.

- Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho những người nghiên cứu, học tập và giảng dạy Triết học, Gia đình học, Xã hội học, v.v..

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Sau khi bảo vệ luận án, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu theo hướng sau:

Thứ nhất, làm rõ khái niệm tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ đến gia đình, chỉ ra xu hướng tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ đến gia đình trong thời gian tới dựa trên xu hướng phát triển của khoa học và công nghệ hiện đại.

Thứ hai, đi sâu vào phân tích, đánh giá thực trạng tác động của những tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đặc biệt là đến quan hệ gia đình Việt Nam hiện nay.

14. Các công trình khoa học liên quan đến luận án

1.    Đặng Văn Luận (2012), “Quá trình nhận thức của Đảng ta trong việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ công bằng xã hội và những thành tựu ở Việt Nam hiện nay”, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Trung tâm Đào tao, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị - Đại học Quốc gia Hà Nội, 01/2012, tr.229-237.

2.   Đặng Văn Luận (2013), Bảo tồn và phát huy hệ giá trị đạo đức truyền thống Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa”, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Trung tâm Đào tao, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị - Đại học Quốc gia Hà Nội, 01/2013, tr.101-109.

3.   Đặng Văn Luận (2013),  “Minh triết Hồ Chí Minh về đạo đức tôn giáo”, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Trung tâm Đào tao, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị - Đại học Quốc gia Hà Nội, 01/2013, tr.290-300.

4.   Đặng Văn Luận – Phạm Xuân Hoàng (2013), “Một số yêu cầu về giáo dục nhân cách sinh viên Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường”, Tạp chí Giáo Dục & Xã hội (23), tr.65-67.

5.   Đặng Văn Luận – Lý Thị Huệ (2013), “Đạo đức công chức trong nền công vụ ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Quản lý nhà nước (210), tr.25-29.

6.   Đặng Văn Luận (2013), “Tác động của khoa học và công nghệ hiện đại đến lối sống con người Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông (7/2013), tr.42-46.

7.   Đặng Văn Luận (2014), “Góp phần nhận diện sự suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông (7/2014), tr.47-51.

8.   Đặng Văn Luận (2014), “Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức tôn giáo”, Tạp chí Lịch sử Đảng (285), tr.28-31.

9.   Đặng Văn Luận (2015), “Tác động của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến đạo đức gia đình Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị (230), tr.80-83.

10.  Đặng Văn Luận - Lý Thị Huệ (2016), “Chống tham nhũng: Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò của nhà nước trong việc giảm thiểu phân cực giàu-nghèo ở Việt Nam hiện nay”, Nghị quyết XII của Đảng với đổi mới công tác tư tưởng, lý luận chính trị trong các trường Đại học, cao đẳng, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.327-340.

11.  Đặng Văn Luận (2016), Tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình truyền thống Việt Nam hiện nay”, Việt Nam và Đông Nam Á trong bối cảnh toàn cầu hóa, Tập 2, NXB Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, tr.258-269.

 Lê Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   |