Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Thị Minh Ngọc
n đề tài luận án: Hoạt động khám chữa bệnh của người dân Đắk Lắk hiện nay.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Thị Minh Ngọc

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 11/01/1980

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2999/2013/QĐ-XHNV- SĐH, ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh số 1009/QĐ-XHNV ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

7. Tên đề tài luận án: Hoạt động khám chữa bệnh của người dân Đắk Lắk hiện nay.

8. Chuyên ngành: Xã hội học

9. Mã số: 62310301

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

(1) Trên cơ sở hệ thống hóa các nghiên cứu lý luận về hoạt động khám chữa bệnh của người dân, luận án đã xây dựng khái niệm khám chữa bệnh và làm rõ một số khái niệm liên quan.

(2) Bằng việc kết hợp sử dụng các phương pháp điều tra định lượng và định tính của Xã hội học, luận án đã chỉ ra thực trạng hoạt động khám chữa bệnh của người dân Đắk Lắk hiện nay.

(3) Luận án đã chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh của người dân Đắk Lắk.

(4) Luận án đã đề xuất một số biện pháp, kiến nghị nhằm thúc đẩy những mặt tích cực cũng như hạn chế mặt tiêu cực trong hoạt động khám chữa bệnh của người dân Đắk Lắk.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

(1) Các cơ quan chính quyền Đắk Lắk có thể tham khảo để bổ sung và hoàn thiện chính sách tại địa phương.

(2) Làm tài liệu tham khảo về hoạt động khám chữa bệnh của người dân cho các tổ chức y tế và các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Sử dụng bảo hiểm y tế trong hoạt động khám chữa bệnh của người dân, Quản lý nhà nước đối với hoạt động khám chữa bệnh của người dân.

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

1.     Nguyễn Thị Thu Hà, Vũ Thị Minh Ngọc (2014), “Quản lý phát triển xã hội trong lĩnh vực y tế ở Tây Nguyên”, Tạp chí Cộng sản (94), tr.39 – 43.

2.     Nguyễn Thị Thu Hà, Vũ Thị Minh Ngọc (2015), “Bảo hiểm y tế và hoạt động khám chữa bệnh của người dân Tây Nguyên hiện nay”, An sinh xã hội và công tác xã hội, NXB Hồng Đức, tr.53-66.

3.     Vũ Thị Minh Ngọc (2015), “Quản lý nhà nước trong hoạt động khám chữa bệnh ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên”, Tạp chí Quản lý nhà nước (239), tr.70-72.

4.     Vũ Thị Minh Ngọc (2016), “Hoạt động khám chữa bệnh của người dân Tây Nguyên: Nhìn từ góc độ Nhà nước phúc lợi trong lĩnh vực y tế”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn Tập 2(1b), tr.109-118.

5.     Nguyễn Thị Thu Hà, Vũ Thị Minh Ngọc (2017), “Đội ngũ nhân viên y tế thôn bản và hoạt động chăm sóc sức khỏe của người dân Tây Nguyên trong phát triển bền vững”, Chăm sóc sức khỏe: Những vấn đề xã hội học và công tác xã hội, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.128-139.

 Lê Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   |