Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Huy Thông
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu phân tích và đánh giá hàm lượng kim loại nặng ở các pha khác nhau trong môi trường nước và trầm tích sông thuộc tỉnh Hải Dương”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  Vũ Huy Thông                             

2.Giới tính:  Nam

3. Ngày sinh: 19/8/1976                                                            

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: số 3201/QĐ-SĐH ngày 08/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không  

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phân tích và đánh giá hàm lượng kim loại nặng ở các pha khác nhau trong môi trường nước và trầm tích sông thuộc tỉnh Hải Dương

8. Chuyên ngành: Hóa phân tích                                                

9. Mã số: 62 44 29 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính: PGS.TS. Tạ Thị Thảo

                                                            Hướng dẫn phụ: TS. Trịnh Anh Đức

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Hoàn thiện phương pháp ICP-MS trên thiết bị không có buồng va chạm bằng nền mẫu và phương trình hiệu chỉnh toán học phù hợp, khắc phục được những sai số khi phân tích đồng thời 9 kim loại nặng do hiện tượng trùng khối. Phát triển kỹ thuật lấy mẫu nước chiết lỗ rỗng trong trầm tích của sông Cầu tỉnh Hải Dương.

- Thiết lập hệ số phân bố Kd để nghiên cứu sự dịch chuyển và trao đổi của của kim loại nặng trong các pha liên kết trong trầm tích

- Ứng dụng thống kê đa biến PCA, giải thích sự lan truyền kim loại trong môi trường. Xác định nguồn gốc phát tán kim loại đánh giá được nguy cơ gây ô nhiễm môi trường từ trầm tích thuộc hệ thống sông Cầu tỉnh Hải Dương

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Sử dụng bộ số liệu này xây dựng mô hình phân bố kim loại nặng trong nước và trầm tích sông tỉnh Hải Dương nhằm dự báo, kiểm soát chất lượng môi trường.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Bổ sung thêm các điểm lấy mẫu và thông số môi trường của mẫu để xây dựng mô hình phân bố và vận chuyển kim loại trong nước và trầm tích sông

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1.   Le Si Hung, Trinh Anh Duc, Vu Huy Thong, Ta Thi Thao (2015), “Assessment of surface water quality and nutrient pollution source using multivariate statistical technique: A case study of the Cau river basin in Hai Duong province”, The 4th analytica Vietnam Conference , pp.71-79

2.   Vũ Huy Thông, Nguyễn Văn Linh, Phạm Bá Lịch, Trịnh Anh Đức, Tạ Thị Thảo (2016), “Sự phân bố hàm lượng kim loại nặng trong nước lỗ rỗng trong trầm tích tại một số điểm thuộc hệ thống sông tỉnh Hải Dương”, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, 32(4), tr.151 -160.

3.   Vũ Huy Thông, Nguyễn Văn Linh, Phạm Bá Lịch, Tạ Thị Thảo, Trịnh Anh Đức (2016), “Đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại nặng trong cột trầm tích sông thuộc tỉnh Hải Dương”, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 3, tr.57 - 67.

4.   Vũ Huy Thông, Nguyễn Văn Linh, Phạm Bá Lịch, Tạ Thị Thảo, Trịnh Anh Đức (2016), “Phân tích và đánh giá pha liên kết của kim loại nặng trong trầm tích cột thuộc hệ thống sông tỉnh Hải Dương”, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 4, tr.47 - 57.

5.   Vu Huy Thong, Pham Ba Lich, Nguyen Van Linh, Trinh Anh Duc, Ta Thi Thao (2017), “Geochemical speciation, polluttion assessment, and source identification of heavy metals in sediment cores of Cau river basin, Hai Duong province”, (Bài gửi đăng trên tạp chí Sience of the Total Environment).

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   |