Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Mai Thị Hà
Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện từ năm 2001 đến năm 2015

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Mai Thị Hà                       

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 08/06/1987                                              

4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ theo Quyết định số 625/QĐ-SĐH, ngày 18/09/2015 của Hiệu trưởng trường ĐH KHXH và NV.

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện từ năm 2001 đến năm 2015

8. Chuyên ngành:  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam            Mã số: 62220315

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Cao Văn Liên

10. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Phân tích, làm rõ sự phát triển về nhận thực và chủ trương cũng như bước phát triển trong chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện.

- Đưa ra những nhận xét, đánh giá khách quan, khoa học về những ưu điểm và hạn chế; bước đầu đúc kết những kinh nghiệm từ thực tiễn quá trình Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện từ năm 2001 đến năm 2015.

- Những kinh nghiệm được rút ra có thể được vận dụng vào công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và với tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Ưu điểm và những thành tựu trong sự lãnh đạo của Đảng bộ Thanh Hóa từ năm 2001 đến năm 2015 về việc xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị cấp huyện sẽ là tài liệu giảng dạy vànghiên cứutrong các trường chính trị.

- Kinh nghiệm được rút ra có thể được vận dụng vào công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và với tỉnh Thanh Hóa nói riêng

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục nghiên cứu về quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện trong những giai đoạn sau và đi sâu nghiên cứu thêm về đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh của tỉnh Thanh Hóa.

13. Các công trình công bố có liên quan đến luận án:

1. Mai Thị Hà (2014), “Xây dựng đội ngũ cán bộ của huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) - thực trạng và giải pháp”, Tạp chí Giáo dục lý luận (210), tr.85-88.

2. Mai Thị Hà (2017), “Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp huyện của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (2011 - 2015)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (316), tr.96-98.

3. Mai Thị Hà (2017), “Một số kinh nghiệm của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ cấp huyện hiện nay”, Tạp chí Giáo dục Lý luận chính trị quân sự (162), tr.98-100.

4. Mai Thị Hà (2017), “Chủ trương của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2006-2010”, Tạp chí Giáo dục Lý luận chính trị quân sự (165), tr.98-100.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   |