Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Hoàng Trung Thành
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu họ Dơi lá mũi (Chiroptera: Rhinolophidae) ở Việt Nam”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Trung Thành          

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     15/02/1979                                                      

4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: 4982/QĐ-ĐHKHTN ngày 27/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian học tập và bảo vệ luận án theo quyết định số 1033/QĐ-ĐHKHTN ngày 25/4/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án:Nghiên cứu họ Dơi lá mũi (Chiroptera: Rhinolophidae) ở Việt Nam”

8. Chuyên ngành: Động vật học                                                

9. Mã số: 62420103

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:          

- Hướng dẫn chính: PGS. TS. Vũ Đình Thống, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm KHCNVN.       

- Hướng dẫn phụ: PGS. TS. Nguyễn Xuân Huấn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đã thống kê, xác định và kiểm định vị trí phân loại của 20 loài thuộc họ Dơi lá mũi Rhinolophiadae ở Việt Nam. Đã mô tả đặc điểm nhận dạng và xây dựng khóa định loại lưỡng phân cho họ Dơi lá mũi ở Việt Nam dựa vào các đặc điểm hình thái, kích thước sọ và răng.

- Đã ghi nhận bổ sung 1 loài dơi lá mũi (Rhinolophus osgoodi) cho danh lục dơi ở Việt Nam; khẳng định sự hiện diện của 2 loài (R. subbadiusR. siamensis) còn thiếu dẫn liệu trong những công trình nghiên cứu trước đây ở Việt Nam; phát hiện 7 dạng loài có đặc điểm sai khác với những mô tả đã công bố (có thể là những loài hoặc phân loài mới cho khoa học), thuộc các loài R. affinis (2 dạng loài),  R. malayanus (1 dạng loài), R. thomasi (1 dạng loài), R. macrotis (1 dạng loài),  R. paradoxolophus (1 dạng loài) và R. marshalli (1 dạng loài).

- Cung cấp bộ tư liệu khoa học đầy đủ nhất về tần số tiếng kêu siêu âm của 25 dạng loài dơi lá mũi ở Việt Nam (bao gồm những số liệu lần đầu tiên được công bố về tần số tiếng kêu siêu âm của hai loài R. osgoodiR. subbadius); đồng thời, khẳng định có thể sử dụng tần số tiếng kêu siêu âm để phân loại hoặc hỗ trợ phân loại những loài thuộc họ Dơi lá mũi ở Việt Nam.

- Cung cấp bộ tư liệu có tính hệ thống và đầy đủ nhất về đặc điểm di truyền phân tử của các loài thuộc họ Dơi lá mũi ở Việt Nam thông qua trình tự DNA gen COI, khẳng định có thể sử dụng đặc điểm di truyền phân tử này để phân loại hoặc hỗ trợ phân loại hầu hết các loài dơi lá mũi ở Việt Nam.

- Xác định đặc điểm phân bố địa lý của họ Dơi lá mũi ở Việt Nam; cung cấp số liệu cơ bản về tình trạng bảo tồn của 4 loài dơi lá mũi hiếm ở Việt Nam (R. paradoxolophus, R. thomasi, R. osgoodiR. luctus), làm cơ sở khoa học cho việc bảo tồn những loài dơi này trong thời gian tới.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Tạo lập cơ sở khoa học cho việc giám sát đa dạng sinh học, quản lý các quần thể dơi lá mũi và hạn chế các ảnh hưởng không có lợi của chúng đến con người; bảo tồn các loài bị đe dọa thuộc họ Dơi lá mũi ở Việt Nam.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Hoàn thiện dẫn liệu và công bố các dạng loài dơi lá mũi lạ mới được ghi nhận ở Việt Nam trong các tạp chí khoa học quốc gia hoặc quốc tế.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1.   Hoang Trung Thanh, Dai Fukui, Satoru Arai, Nguyen Truong Son, Nguyen Xuan Huan, Vu Dinh Thong (2014). “The currently known bat species composition of Khau Ca Species and Habitat Conservation Area, Ha Giang province”, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, 30(3S), pp. 103-109.

2.   Hoàng Trung Thành, Nguyễn Trường Sơn, Vương Tân Tú, Nguyễn Viết Thịnh, Vũ Đình Thống (2015), “Đặc điểm hình thái, siêu âm và phân bố của loài Dơi lá đuôi Rhinolophus affinis (Chiroptera: Rhinolophidae) ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, 31(4S), tr. 339-346.

3.   Hoàng Trung Thành, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Vũ Khôi, Vũ Đình Thống (2015), “Thành phần loài dơi ở khu vực Ba Hòn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ 6, Hà Nội: tr. 865-871.

4.   Tran Thi Nga, Tran Thi Thuy Anh, Do Thi Thanh Huyen, Nguyen Truong Son, Vu Dinh Thong, Nguyen Van Sang, Hoang Trung Thanh (2016), “Assessment of Genetic Relationship of some Horseshoe Bats (Chiroptera: Rhinolophidae) in Vietnam Using Cytochromoxydase Subunit I (COI) Gene Sequence”, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 32, No. 1S, pp. 329-335.

5.   Vuong Tan Tu, Alexandre Hassanin, Tamas Gorfol, Satoru Arai, Dai Fukui, Hoang Trung Thanh, Nguyen Truong Son, Neil M. Furey, Gabor Csorba (2017), “Integrative taxonomy of the Rhinolophus macrotis complex (Chiroptera, Rhinolophidae) in Vietnam and nearby regions”, Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 2017;1– 22. DOI: 10.1111/jzs.1 2169.

6.   Hoàng Trung Thành, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Văn Sáng, Đinh Nho Thái, Nguyễn Huy Hoàng, Vương Tân Tú, Nguyễn Xuân Huấn, Vũ Đình Thống (2017), "Tính đa dạng, hiện trạng phân loại và bảo tồn của họ Dơi lá mũi (Chiroptera: Rhinolophidae) ở Việt Nam", Tạp chí Sinh học, 39 (2), pp. 174 - 184. DOI: 10.15625/0866-7160/v39n2.9213.

 Quang Nguyễn - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   |