Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Dương Thị Tươi
Tên luận án: Bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Dương Thị Tươi

2. Giới tính: Nữ.

3. Ngày sinh: 09/12/1977                                               

4. Nơi sinh: Ninh Bình.

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 2535/QĐ-ĐT ngày 31/7/2012 của Giám đốc ĐHQGHN công nhận nghiên cứu sinh năm 2012 được đào tạo tại Khoa Luật. 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 350/QĐ-ĐHQGHN ngày 19/02/2016 và Quyết định số 114/QĐ- ĐHQGHN ngày 16/01/2017 của Giám đốc ĐHQGHN về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian đào tạo.    

7. Tên luận án: Bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính

8. Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử Nhà nước và Pháp luật

9. Mã số: 62 38 01 01

10. Người hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Chu Hồng Thanh      

11. Tóm tắt các kết quả mới của Luận án

- Về lý luận:

+ Luận án đã phân tích một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về quyền công dân và bảo đảm quyền công dân, làm sáng rõ hơn các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội bằng việc ban hành các quy định tại Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có các quy định về tố tụng hành chính.

+ Trên cơ sở kế thừa các luận điểm của các nhà khoa học đi trước, luận án đã nêu được khái niệm ”Bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính” và đã xác định được những nội dung và điều kiện pháp lý bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính.           

- Về thực tiễn:

+ Luận án đánh giá có tính hệ thống về thực trạng bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính thông qua thực trạng các quy định của pháp luật và thực trạng thực hiện pháp luật tố tụng hành chính bằng việc xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng, quyền và trách nhiệm của Luật sư, về thi hành án hành chính trong việc bảo đảm quyền công dân, đặc biệt là Tòa hành chính.

+ Luận án đã đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục bảo đảm quyền công dân trong lĩnh vực tố tụng hành chính tốt hơn.

 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn

Kết quả nghiên cứu Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy, nghiên cứu học thuật của các cơ sở nghiên cứu, trường đại học, thực hiện Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 2013 và triển khai, hướng dẫn thi hành Luật tố tụng hành chính năm 2015. Đặc biệt, các giải pháp mà Luận án đề xuất sẽ là những gợi ý có thể được xem xét áp dụng trong thực tiễn, hướng tới tiếp tục sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014,  Luật tố tụng hành chính năm 2015 và ban hành Luật thi hành án hành chính.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo

Nghiên cứu vấn đề bảo đảm quyền công dân là một trong những nội dung quan trọng, đáp ứng yêu cầu thực thi Hiến pháp năm 2013. Trong giới hạn đề tài nghiên cứu về bảo đảm quyền công dân của người khởi kiện trong tố tụng hành chính và năng lực nghiên cứu, tác giả Luận án tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản như khái niệm, đặc điểm, vai trò của bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính, các nội dung và điều kiện pháp lý bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính. Do vậy, đề tài cần được tiếp tục nghiên cứu toàn diện hơn theo hướng mở rộng đến các chủ thể khác trong hoạt động tố tụng hành chính hoặc hướng tới nghiên cứu vấn đề bảo đảm quyền con người trong tố tụng hành chính.

14. Các công trình công bố liên quan đến Luận án

1. Dương Thị Tươi (2016), “Bảo đảm thực thi phán quyết của Tòa Hành chính”, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, (10), tr. 42-46.

2. Dương Thị Tươi (2017), “Bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính ở nước ta”, Tạp chí Lý luận chính trị - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, (1), tr.58-62.

3. Dương Thị Tươi (2017), “Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước của cơ quan tư pháp đối với cơ quan hành pháp”, Tạp chí Lý luận chính trị - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, (8), tr.106-111.

4. Dương Thị Tươi (2017), “Bảo đảm quyền công dân của Viện kiểm sát nhân dân theo Luật Tố tụng hành chính năm 2015”, Tạp chí Thông tin khoa học Lý luận chính trị - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, (11), tr.78-83.

5. Dương Thị Tươi (2017), “Vai trò của Toà Hành chính trong bảo đảm quyền công dân theo Luật Tố tụng hành chính năm 2015”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, (24), (352), tr.18-23.

 Kiều Oanh - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   |