Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lee Seon Hee
Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lee Seon Hee                  

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 23/04/1970                                                                       

4. Nơi sinh: Hàn Quốc

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 1803/QĐ-SĐH ngày 17/6/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Tên đề tài luận án: “Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình - Nghiên cứu so sánh Việt Nam và Hàn Quốc”.

7. Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật        

8. Mã số: 62 38 01 01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Đào Trí Úc

10. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án đã đạt được một số kết quả mới như sau:

- Luận án đã góp phần phát triển lý luận, bổ sung vào hệ thống tri thức chung về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức nói chung, trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình nói riêng;

- Luận án đã nghiên cứu đánh giá thực trạng mối quan hệ pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình ở Việt Nam và Hàn Quốc, là hai quốc gia có nhiều nét văn hóa tương đồng. Kết quả phân tích, đánh giá và so sánh của đề tài nghiên cứu sẽ là giá trị quý giá cho khoa học pháp lý hai quốc gia trong quá trình hoàn thiện pháp luật phù hợp với điều kiện thế giới quan hệ rộng mở hiện nay. Những giá trị phương tây áp dụng cho Hàn Quốc sẽ là bài học cho Việt Nam tiếp nối quá trình hội nhập; giá trị truyền thống của Việt Nam sẽ là nguồn tư liệu quý cho Hàn Quốc tiếp thu, bổ sung cho nền khoa học pháp lý hiện đại;

- Sự khác biệt trong tiếp cận khoa học pháp lý của hai quốc gia trong lĩnh vực HN&GĐ sẽ góp phần quan trọng cho việc nghiên cứu, giải quyết các vấn đề cụ thể cho hai quốc gia trong quan hệ song phương và đa phương khi việc di chuyển thể nhân và quan hệ đang ngày được mở rộng của mỗi nước.

11. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo; làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan có thẩm quyền của hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc trong quá trình tổ chức xây dựng và thực hiện pháp luật về HN&GĐ.

12. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Ngoài những vấn đề lý luận và thực tiến về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, so sánh Việt Nam và Hàn Quốc mà tác giả đã nghiên cứu và thể hiện tại luận án này, còn rất nhiếu vấn đề về mối quan hệ pháp luật và đạo đức cần tiếp tục được nghiên cứu và làm rõ. Cụ thể như: Cần có thêm những đề tài nghiên cứu về mối quan hệ pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình ở từng địa phương của Việt Nam và Hàn Quốc, nghiên cứu thực trạng, đặc thù riêng của từng địa phương, từ đó đề xuất các giải pháp vận dụng để kết hợp pháp luật và đạo đức phù hợp và hiệu quả nhất cho đị phương đó. Cùng là mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức có thể mở rộng nghiên cứu cho các lĩnh vực khác như trong lĩnh vực hình sự, hành chính, thương mại, lao động…

13. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1) Lee Seon Hee (2016), “Mối quan hệ pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình- Nghiên cứu so sánh Việt Nam và Hàn Quốc”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, xem 12.12.2016

http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/xay-dung-phap-luat.aspx?ItemID=329;

2) Lee Seon Hee (2016), “Áp dụng pháp luật gia đình Hàn Quốc trong việc giải quyết vấn đề ly hôn của gia đình đa văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, xem 12.12.2016

http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/thi-hanh-phap-luat.aspx?ItemID=310.

 Kiều Oanh - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   |