Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Duy Hữu
Tên đề tài luận án: Các tội xâm phạm sức khỏe của người khác theo Luật hình sự Việt Nam

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Duy Hữu                          3. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 01/4/1963                                                      4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: Quyết định số 960/QĐ-KL ngày 24/11/2015 của Chủ nhiệm Khoa luật về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đào tạo tiến sĩ năm 2015.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Các tội xâm phạm sức khỏe của người khác theo Luật hình sự Việt Nam

8. Chuyên ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sự                9. Mã số: 62.38.01.04

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trịnh Quốc Toản

11. Tóm tắt các kết quả của luận án:

Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận về các tội xâm phạm sức khỏe của người khác theo Luật hình sự Việt Nam, đánh giá thực tiễn xét xử trên địa bàn cả nước trong giai đoạn 10 năm (2007 - 2016), trên cơ sở đó, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và một số nguyên nhân cơ bản, từ đó luận chứng yêu cầu và đề xuất kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, cũng như những giải pháp khác nâng cao hiệu quả áp dụng quy định của Bộ luật này về các tội phạm này, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả của luận án làm cơ sở để đưa ra những kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015 về các tội xâm phạm sức khỏe của người khác và các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng tại Tòa án nhân dân các cấp trong cả nước, qua đó, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, việc bảo vệ các quyền và tự do của con người nói riêng, cũng như phòng, chống oan, sai và vi phạm pháp luật trong thực tiễn giải quyết vụ án hình sự.

Ngoài ra, luận án còn là tài liệu tham khảo cho các sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự tại các cơ sở đào tạo luật học trên cả nước.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Pháp luật hình sự và thực tiễn xét xử

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Nguyễn Duy Hữu (2015), “Kiến nghị hoàn thiện quy định của bộ luật hình sự năm 2015 về các tội xâm phạm sức khỏe của người khác và những giải pháp bảo đảm áp dụng (từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk)”, Tạp chí Khoa học – Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 31(2), tr.20-28.

2. Nguyễn Duy Hữu (2015), “Bàn về việc giải quyết các vụ án xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em”, Tạp chí Tòa án nhân dân, (9), tr.27-29.

3. Nguyễn Duy Hữu (2016), “Quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015 và Bộ luật hình sự một số nước trên thế giới về các tội xâm phạm sức khỏe của người khác”, Tạp chí Tòa án nhân dân, (18), tr29-31 và (19), tr. 24-26.

4. Nguyễn Duy Hữu (2016), “Kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định về các tội xâm phạm sức khỏe của người khác trong Bộ luật hình sự năm 2015 và những giải pháp bảo đảm áp dụng”, Tạp chí Tòa án nhân dân, (24), tr.1-6.

 Cấn Hương - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   |