Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đặng Văn Long
Tên đề tài luận án: “Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng và hoạt tính xúc tác của hidrotanxit (Mg-Al-CO3) biến tính bởi Co2+, MoO42- trong phản ứng oxi hóa pha lỏng stiren”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: ĐẶNG VĂN LONG

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     08/4/1981                                             

4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 3731/QĐ-ĐHKHTN ngày 09/9/2014 của Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN - ĐHQG Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận án: “Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng và hoạt tính xúc tác của hidrotanxit (Mg-Al-CO3) biến tính bởi Co2+, MoO42- trong phản ứng oxi hóa pha lỏng stiren”

8. Chuyên ngành:          Hóa dầu                                               

9. Mã số: 62440115

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính: PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

                                                            Hướng dẫn phụ: PGS.TS Hoa Hữu Thu

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Kết quả nghiên cứu chỉ ra vai trò hoạt động của lớp brucite biến tính bởi ion kim loại chuyển tiếp (Co2+) và anion molipdat xen giữa các lớp brucite Mg-Al trong phản ứng oxi hóa chọn lọc stiren với oxi không khí.

- Kết quả nghiên cứu chỉ ra Co2+ được bền hóa và cố định trong lớp brucite Mg-Co-Al bằng việc thay thế một phần cation Mg2+. Ion Co2+ trong mạng thể hiện khả năng oxi hóa chọn lọc stiren thành benzanđehit và stiren oxit. Các ion coban nằm ngoài mạng tinh thể hidrotanxit chỉ có khả năng oxi hóa không chọn lọc và tạo thành các sản phẩm oxi hóa sâu như axit benzoic.

- Kết quả nghiên cứu vai trò hoạt động của anion xen giữa các lớp hidroxit Mg-Al chỉ ra anion cacbonat không có khả năng thực hiện phản ứng oxi hóa stiren. Khi thay thế cacbonat bằng anion MoO42- thu được hệ xúc tác phức hợp kiểu Mg-Al-MoO4 có khả năng oxi hóa chọn lọc stiren. Các ion MoO42- tứ diện nằm giữa các lớp brucite (Me-OH) đóng vai trò là tâm hoạt động cho phản ứng epoxi hóa stiren, trong khi các anion molipdat, polymolipdat có mặt trong xúc tác thực hiện quá trình oxi hóa stiren thành benzandehit.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Hai dãy xúc tác Mg-Co-Al-CO3 và Mg-Al-MoO4 được ứng dụng làm xúc tác cho phản ứng oxi hóa stiren với oxi không khí cho kết quả sản phẩm chủ yếu là stiren oxit và benzandehit. Các sản phẩm này là nguyên liệu quý cho các ngành công nghiệp dược phẩm, hương liệu, thuộc nhuộm, hóa nông, mỹ phẩm, hóa chất và một số phụ gia khác.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục phát triển các xúc tác hidrotanxit biến tính biến tính bằng các ion kim loại và ứng dụng chúng làm xúc tác cho một số các hợp chất hidrocacbon thơm khác.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1)   Nguyen Tien Thao, Le Thi Kim Huyen, Dang Van Long (2014), “Co-doped Hydrotalcite as an Efficient Catalyst for Solvent-free Reaction Oxidation of Styrene”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 30(6S), tr. 537-542.

2)   Nguyen Tien Thao, Ngo Minh Hieu, Dang Van Long (2015), “Reaction of styrene with H2O2 catalyzed by Mg-Co-Al-CO3 hydrotalcites”, Tạp chí Hóa học 53(6e1,2), tr. 396-400.

3)   Nguyen Tien Thao, Nguyen Duc Trung, Dang Van Long (2016), "Activity of Molybdate-Intercalated Layered Double Hydroxides in the Oxidation of Styrene with Air", Catalysis Letters 146(5), tr. 918-928. IF: 2,40. DOI 10.1007/s10562-016-1710-0.

4)   Nguyễn Tiến Thảo, Đặng Văn Long (2016), “Oxidation of styrene over molybdenum-containing hydrotalcite catalysts”, Tạp chí Hóa học 54(4), tr. 454-458. DOI: 10.15625/0866-7144.2016-00346.

5)   Đặng Văn Long, Hán Thị Huệ, Nguyễn Tiến Thảo, Hoa Hữu Thu (2016), “Nghiên cứu ảnh hưởng của pH đến sự hình thành xúc tác hidrotanxit Mg-Ni-Al-CO3 dùng cho phản ứng oxi hóa chọn lọc stiren bằng hidroperoxit”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 4(32), tr.12-19.

6)   Nguyen Tien Thao, Dang Van Long, Dinh Minh Hoan (2017), “Conversion of styrene into Benzaldehyde and styrene epoxide over MgCoAl-LDH catalysts”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 55(4), tr.403-410. DOI: 10.15625/2525-2518/55/4/8510

7)   Nguyen Tien Thao, Nguyen Duc Trung, Dang Van Long, Vu Dong Thuc (2017), “Mg-Al-MoO4 layered double hydroxides as catalysts for the oxidation of styrene”, Tạp chí Hóa học 55(4), tr. 489-493. DOI: 10.15625/2525-2321.2017-00496

8)   Dang Van Long, Nguyen Tien Thao (2017), “Investigation of styrene oxidation over Co-doped hydrotalcite catalysts”, Tạp chí Hóa học 55(4E23), tr. 294-298.

9)   Dang Van Long (2017), “Selective Oxidation of Styrene over Molypdat-Intercalated Layered Double Hydroxide Catalysts”, Poster,  1st RoHan DAAD SDG Summer School 2017 “Challenges in Vietnamese Society – Impact of catalysis”, May 1st-12th, 2017, Rostock, Germany.

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   |