Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Ngọc Cường
Tên đề tài luận án: Pháp luật về quản trị Ngân hàng thương mại ở Việt Nam

1.      Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Cường 

2.      Giới tính: Nam

3.      Ngày sinh: 01/01/1988       

4.      Nơi sinh: Hà Nội

5.      Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4439/QĐ-ĐT, ngày 20/12/2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6.      Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định kéo dài thời gian đào tạo số 350/QĐ- ĐHQGHN ngày 19/02/2016 và 114/QĐ- ĐHQGHN ngày 16/1/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Quyết định thay đổi tên đề tài và người hướng dẫn khoa học số 276/QĐ- KL ngày 7/5/2013 và 363/QĐ- KL ngày 30/6/2016 của Chủ nhiệm Khoa Luật.

7.      Tên đề tài luận án: Pháp luật về quản trị Ngân hàng thương mại ở Việt Nam

8.      Chuyên ngành: Luật kinh tế 

9.      Mã số: 9380101.05

10.    Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Thị Thu Thủy

11.    Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Thứ nhất, luận án đã hệ thống hoá các kết quả nghiên cứu về quản trị ngân hàng thương mại và pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại. Qua đó nêu ra những vấn đề có liên quan đến hướng nghiên cứu của đề tài luận án mà các nhà khoa học đi trước đã giải quyết và chỉ ra những vấn đề chưa được giải quyết.

- Thứ hai, luận án đã làm rõ thêm nhiều vấn đề lý luận về quản trị ngân hàng thương mại và pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại như: khái niệm, đặc điểm; vai trò của quản trị ngân hàng thương mại; các đặc trưng của quản trị ngân hàng thương mại so với quản trị công ty; các mô hình quản trị ngân hàng thương mại; khái niệm và nguyên tắc của pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại; nội dung pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại; những yếu tố chi phối đến pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại.

- Thứ ba, luận án đã phân tích thực trạng pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại ở Việt Nam dưới cả hai phương diện: thực trạng quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật.

- Thứ tư, luận án đưa ra những định hướng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quản trị ngân hàng thương mại trong thời gian tới.

12.    Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Luận án là tài liệu tham khảo hữu ích để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu trong việc xây dựng, sửa đổi pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

- Luận án là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích đối với các ngân hàng thương mại trong việc nâng cao hiệu quả quản trị ngân hàng thương mại.

13.    Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về một số nội dung đặc thù của pháp luật vể quản trị ngân hàng thương mại như: Hoạt động giám sát của Chính phủ đối với hoạt đông quản trị ngân hàng thương mại, mô hình quản trị của các ngân hàng thương mại, công bố thông tin về khẩu vị rủi ro của các ngân hàng thương mại V.v...

- Nghiên cứu về quản trị công ty tại các ngân hàng thương mại không phải là công ty cổ phần

- Nghiên cứu một số biện pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật quản trị ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

14.    Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Nguyễn Ngọc Cường (2015), “Các nghiên cứu về pháp luật quản trị ngân hàng thương mại”, Tạp chí khoa học ĐHQGHN: Luật học,Tập 31 (4), tr. 33-39.

- Nguyễn Ngọc Cường (2016), “Những vấn đề hiện đại về quản trị ngân hàng”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học, Tập 32, (1), tr.30-41.

 Cấn Hương - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   |