Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Văn Tâm
Tên đề tài luận án: Nguồn sử liệu chữ viết tiếng Việt thời kỳ 1930 - 1945 tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Tâm    

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 30/11/1979                                       

4. Nơi sinh: Thái Nguyên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3676/QĐ-SĐH, ngày 28 tháng 10 năm 2009 của Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Công văn số 694/QĐ-XHNV, ngày 09/3/2016 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo về việc hết thời hạn học tập, nghiên cứu và cho phép tiếp tục nghiên cứu nếu được sự đồng ý của cơ quan, giáo viên hướng dẫn và Nhà trường.

- Quyết định số 3122/QĐ-XHNV, ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh.

7. Tên đề tài luận án: Nguồn sử liệu chữ viết tiếng Việt thời kỳ 1930 - 1945 tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng.

8. Chuyên ngành: Lịch sử Sử học và Sử liệu học       

9. Mã số: 62 22 03 16

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn chính: PGS.TS. Hoàng Hồng; Hướng dẫn phụ: PGS. Vương Đình Quyền.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Góp phần nhận diện toàn diện, hệ thống nguồn sử liệu chữ viết tiếng Việt thời kỳ 1930 - 1945 tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng và những thông tin lịch sử cơ bản có thể khai thác từ nguồn sử liệu này.

- Chỉ rõ giá trị sử liệu của nguồn sử liệu chữ viết tiếng Việt thời kỳ 1930 - 1945 tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng.

- Đưa ra các kiến nghị và giải pháp phát huy giá trị nguồn sử liệu chữ viết tiếng Việt thời kỳ 1930 - 1945 tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng phục vụ việc nghiên cứu lịch sử.

- Góp phần cung cấp tài liệu tham khảo cho các đối tượng nghiên cứu, giảng dạy, học tập về sử liệu học, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Việt Nam nói chung.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của đề tài có khả năng ứng dụng trong thực tiễn để ngày càng phát huy những giá trị sử liệu của tài liệu chữ viết tiếng Việt thời kỳ 1930 - 1945 tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng, nhất là trong công tác thẩm định, xác minh tài liệu và việc khai thác, sử dụng hiệu quả tài liệu trong công tác nghiên cứu lịch sử.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Kết quả nghiên cứu của Luận án làm cơ sở để nghiên cứu những giá trị sử liệu của tài liệu lưu trữ thời kỳ 1930 - 1945 (bao gồm cả tiếng nước ngoài) nói riêng và toàn bộ tài liệu lưu trữ tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng nói chung.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1) Nguyễn Văn Tâm (2015), “Hoàng Quốc Việt - nhà hoạt động báo chí trong cao trào dân chủ 1936-1939”, Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông (12), tr.84-87.

2) Nguyễn Văn Tâm (2017), “Khảo cứu một số tư liệu về phong trào 1930 - 1931 tại Cục Lưu trữ - Văn phòng Trung ương Đảng”, Tạp chí Lịch sử Đảng (11), tr.73-76.

3) Nguyễn Văn Tâm (2017), “Ảnh hưởng từ đặc điểm khối tài liệu lưu trữ thời kỳ 1930 - 1945 tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng đối với công tác nghiên cứu lịch sử và một số biện pháp khắc phục”, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam (11), tr.35-40.

4) Nguyễn Văn Tâm (2017), “Những hoạt động và cống hiến của đồng chí Lê Duẩn từ năm 1928 đến năm 1945”, Cuốn sách Đồng chí Lê Duẩn - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.180-190.

5) Nguyễn Văn Tâm (2017), “Xứ ủy Nam Kỳ với phong trào cách mạng thời kỳ 1930 - 1945”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (12), tr.81-89.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   |