Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đỗ Thu Huyền
Tên đề tài luận án: Pháp luật về thu hồi tài sản tham nhũng ở Việt Nam

1.   Họ và tên: Đỗ Thu Huyền;    

2.   Giới tính: Nữ

3.   Ngày sinh: 29/9/1984;                      

4.   Nơi sinh: Hà Nội

5.   Quyết định công nhận NCS: số4867/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/12/2014 của Giám đốc ĐHQG Hà Nội.

6.   Các thay đổi trong quá trình đào tạo:(i) Quyết định số 122/QĐ-ĐHQGHN ngày 9/1/2018 về việc cho phép NCS kéo dài thời gian học tập; (ii) Quyết định số 71/QĐ/QĐ-KL ngày 16/1/2018 về việc thay đổi tên đề tài luận án tiến sĩ của NCS của Chủ nhiệm Khoa Luật.

7. Tên đề tài luận án: Pháp luật về thu hồi tài sản tham nhũng ở Việt Nam.

8. Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

9. Mã số: 62 38 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Công Giao, Chủ nhiệm Bộ môn Luật Hiến pháp - Luật Hành chính, Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội.

11.Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Kết qu công trình nghiên cu sẽđược th hin 3 phn cơ bn sau:

     Nhóm tài liu: bao gm tp hp các tài liu liên quan đến ni dung ca lun án, bao gm các công trình nghiên cu, bài viết, đề tài liên quan đến thu hi tài sn tham nhũng trên thế giới và ở Việt Nam.

     Nhóm bài viết: mt s bài viết được đăng trên các tp chí chuyên ngành lut hoc báo cáo tng thut, k yếu hi tho

     Nhóm báo cáo lun án: Bn lun án theo hướng dn và bo v thành công trước hi đồng chm lun án.

Vi các kết quảđạt được, Lun án có thểđược s dng làm tài liu tham kho cho các cơ quan nhà nước hu quan trong vic hoch định và thc thi chính sách, pháp lut thu hi tài sn tham nhũng. Bên cnh đó, Lun án cũng có thểđược coi như mt tài liu tham kho trong nghiên cu, ging dy v phòng, chng tham nhũng ti Khoa Lut Đại hc Quc gia Hà Ni và các cơ sở đào to khác Vit Nam.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Lun án s là mt tài liu tham kho hu ích cho các cơ quan nhà nước có thm quyn ca Vit Nam trong vic hoàn thin khuôn kh pháp lut vthu hi tài sn tham nhũng trong thi gian ti. Bên cnh đó, lun án s là mt ngun tài liu tham kho cho vic ging dy, nghiên cu v phòng, chng tham nhũng ti Khoa Lut ĐHQG Hà Ni và các cơ sởđào to, nghiên cu khác ca Vit Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Thu hồi tài sản có yếu tố nước ngoài mặc dù chưa được đề cập sâu trong luận án nhưng được nhìn nhận như xu hướng nghiên cứu tất yếu và là gợi ý hay cho các công trình nghiên cứu tiếp theo.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1.     Đỗ Thu Huyền, Vũ Công Giao (2018), “Asset Recovery in the fight against corruption in Vietnam: problems and perspectives”, Tạp chí Jindal Global Law Review, Nhà xuất bản Springer, ISSN 0975-2498, Volume 9, Number 1DOI 10.1007/s41020-018-0057-3; (Chuyên san về: Các chiến lược quản trị mới để phòng ngừa tham nhũng: Pháp luật, Lý thuyết và Thực tiễn), tr.57-74;

2.     Đỗ Thu Huyền (2017), “Kinh nghiệm quốc tế về thu hồi tài sản tham nhũng và những giá trị tham khảo cho Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 20 (348), tr.55-64;

3.     Đỗ Thu Huyền, Vũ Công Giao (2016), “Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, tr.74-84;

4.     Đỗ Thu Huyền (2016), “Vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng trong Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng và pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 20 (324), tr.10-18;

5.     Đỗ Thu Huyền (2016), “Tiếp cận dựa trên quyền trong phòng, chống tham nhũng”, Sách chuyên khảo “Tiếp cận dựa trên quyền con người: Lý luận và Thực tiễn”, tr.93-117;

6.     Đỗ Thu Huyền, Vũ Công Giao (2015), “Kinh nghiệm quốc tế về phòng ngừa, quản lý xung đột lợi ích”, Chuyên đề tại Hội thảo quốc tế chia sẻ kinh nghiệm về việc thực hiện Chương II của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ chủ trì;

7.     Đỗ Thu Huyền, Vũ Công Giao (2014), “Mối quan hệ giữa phòng, chống tham nhũng và bảo vệ, thúc đẩy quyền con người”, Tạp chí Nội chính, tr.22-27;

8.     Đỗ Thu Huyền (2014), “Tác động tiêu cực của tham nhũng với việc bảo đảm quyền con người”, Tạp chí Nhân quyền Việt Nam, tr.51-53.

 Cấn Hương - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   |