Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Ngô Hải Ninh
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phát triển du lịch bền vững tại tỉnh Quảng Ninh trong bối cảnh biến đổi khí hậu

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGÔ HẢI NINH

2.Giới tính: N

3. Ngày sinh: 02/7/1984                                 

4. Nơi sinh: Quảng Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 4642/QĐ-ĐHQGHN, ngày 20/12/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Quyết định số 247/QĐ-VNH ngày 11/7/2016 của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển về việc chuyển đổi chương trình đào tạo tiến sĩ Việt Nam học từ chương trình đạt chuẩn quốc tế sang hệ chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quyết định số 420/QĐ-VNH ngày 01/12/2016 của Viện Việt Nam học và khoa học phát triển về việc gia hạn đào tạo và bảo vệ luận án thêm 12 tháng cho nghiên cứu sinh.

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phát triển du lịch bền vững tại tỉnh Quảng Ninh trong bối cảnh biến đổi khí hậu

8. Chuyên ngành:  Việt Nam học                      

9. Mã số: 62 22 01 13

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  GS.TSKH Trương Quang Học

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án là công trình khoa học có hệ thống, tổng thể và đầy đủ trên cơ sở tiếp cận phương pháp liên ngành và khu vực học về phát triển du lịch bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ninh.

- Luận án phân tích được đặc điểm điều kiện tự nhiên, tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa cho phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh.

- Luận án đánh giá tính bền vững của du lịch tỉnh Quảng Ninh theo nhóm tiêu chí/khía cạnh: Kinh tế, xã hội - văn hóa, môi trường - tài nguyên, mỗi nhóm gồm bốn tiêu chí cụ thể.

- Luận án  khái quát được diễn biến của các yếu tố khí hậu, kịch bản biến đổi khí hậu và tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu đến ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh, cụ thể là: tài nguyên du lịch, cơ sở vật chất kĩ thuật-hạ tầng du lịch, hoạt động lữ hành, khu vực du lịch và năng lực thích ứng của các địa phương.

- Luận án đề xuất được các nhóm giải pháp phát triển du lịch bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, cụ thể là nhóm giải pháp giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu đến ngành du lịch và nhóm giải pháp phát phát triển bền vững ngành du lịch thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ninh.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Luận án có thể là nguồn tư liệu quan trọng để các cấp quản lý nhà nước về du lịch, các công ty kinh doanh và hoạt động trong lĩnh vực du lịch chú trọng đáp ứng mục tiêu phát triển du lịch bền vững tỉnh Quảng Ninh trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp hiện nay.

- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được dùng là tài liệu tham khảo cho học viên, sinh viên nghiên cứu về phát triển du lịch bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu theo hướng tiếp cận liên ngành và khu vực học. 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

1)   Tiếp tục nghiên cứu sâu hơn để có những tiêu chí có thể đánh giá định lượng tính bền vững về du lịch tại Quảng Ninh;

2)   Nghiên cứu liên vùng (nội vùng và liên kết ngoại vùng trong phát triển du lịch về loại hình, sản phẩm du lịch để thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu);

3)   Xây dựng mô hình và ứng dụng thực tiễn phát triển du lịch ứng phó với biến đổi khí hậu trong ngành du lịch phục vụ  mục tiêu phát triển bền vững.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án (liệt kê theo trình tự thời gian):

1. Ngô Hải Ninh (2016), "Phát triển du lịch Quảng Ninh trong bối cảnh biến đổi khí hậu", Tạp chí Khoa học trường Đại học Hà Tĩnh, (số 32), tr. 112-122.

2. Ngô Hải Ninh (2017), "Định hướng phát triển du lịch bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Quảng Ninh", Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên,163 (số 3), tr.101-107.

3. Ngô Hải Ninh (2017), "Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng mục tiêu phát triển du lịch bền vững tỉnh Quảng Ninh", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao ở các tỉnh phía Bắc, Tổng cục du lịch- Hiệp hội đào tạo du lịch Việt Nam, Quảng Ninh, tr.293-309.

4. Ngô Hải Ninh (2017), "Tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường tại khu du lịch quốc gia Hạ Long - Cát Bà", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Bảo vệ môi trường tại các khu du lịch quốc gia, Bộ Văn hóa, Thẻ thao và Du lịch - Tổng cục du lịch, Ninh Bình, tr. 112-116.

5. Ngô Hải Ninh (2018), "Phát triển du lịch bền vững tỉnh Quảng Ninh trong bối cảnh biến đổi khí hậu", Tạp chí Môi trường, (số 1), tr. 21-25.

 Thúy Hằng - VNU - IVIDES
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   |