Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Từ Niệm
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số hiệu ứng phụ thuộc kích thước trong màng mỏng Perovskite có trật tự xa.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN TỪ NIỆM          

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     18/12/1979                                                       

4. Nơi sinh: Bình Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 4374/QĐ-KHTN-CTSV ngày 03/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số hiệu ứng phụ thuộc kích thước trong màng mỏng Perovskite có trật tự xa.

8. Chuyên ngành:  Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

9. Mã số: 62.44.01.03

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  GS.TS Bạch Thành Công

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

-  Đưa ra công thức sự phụ thuộc của nhiệt độ Curie, trường ngang tới hạn vào độ dày màng mỏng mô tả bởi mô hình Ising trong trường ngang và giải thích tốt cho trường hợp phụ thuộc của nhiệt độ Curie của perovskite PbTiO3 vào độ dày màng. - Sử dụng phương pháp tích phân phiếm hàm để nghiên cứu màng mỏng spin Heisenberg trong đó có tính đến hiệu ứng thăng giáng spin, chỉ ra được vai trò của sự cạnh tranh của các tương tác lưỡng cực – lưỡng cực và tương tác phản sắt từ trên  bề mặt màng khi có dị hướng đơn ion ảnh hưởng đến trật tự từ trong màng mỏng.

- Tính toán sự định hướng của độ phân cực trong màng mỏng sử dụng mô hình Heisenberg khi có dị hướng đơn ion và giải thích hiệu ứng tái định hướng spin trong màng mỏng từ sử dụng mô hình XZ-Heisenberg trao đổi dị hướng. Đã chỉ ra bằng lý thuyết trường hợp sự giảm của góc nghiêng của độ phân cực (so với bề mặt màng) vào độ dày màng mỏng như thực nghiệm đã quan sát thấy.

- Đưa ra dạng phổ sóng spin trong màng mỏng đơn lớp sử dụng mô hình XZ-Heisenberg và phương pháp tích phân phiếm hàm. Dạng phổ này góp phần cho sự hiểu biết về loại kích thích cơ bản ở bên trên và bên dưới điểm chuyển pha lượng tử.

Các kết quả góp phần hoàn thiện hơn lý thuyết về màng mỏng.

Nội dung luận án đã được công bố trong 4 bài báo.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Các kết quả của luận án góp phần vào cơ sở ứng dụng của màng mỏng ferroic trong nhiều lĩnh vực như lĩnh vực ghi từ, chế tạo cảm biến màng mỏng ferroic…

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Phát triển phương pháp tích phân phiếm hàm để nghiên cứu về chuyển pha lượng tử trong màng mỏng và các hệ vi mô khác.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1. Cong T. B., Thao H. P, Niem N.T (2014) “Role of interactions in Size-Dependent Curie Temperature of Magnetic Ultrathin Films”, IEEE Transactions on Magnetics 50 (6),  pp.1100104.

2. N.T. Niem, B. T. Cong (2015), “Spin reorientation in ultrathin magnetic films”, VNU Journal of Science: Mathematics-Physics, 1(1S), pp. 31-37.

3. Nguyen Tu Niem, Bach Huong Giang, Bach Thanh Cong (2016), “Order-disorder phase transitions in thin films described by transverse Ising model”, Journal of Science: Advanced Materials and Devices 1, pp. 531-535.

4. Nguyen Tu Niem, Thao H. Pham , Giang H. Bach, Cong T. Bach (2018), “Dynamical Susceptibility and Elementary Excitations in Monolayer Ferroic Films Described by XZ Heisenberg Model”, Materials Transactions 59(7), pp. 1075-1080.

 Vũ Quang - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   |